Služba Skupštine

Stručne i druge poslove za potrebe Skupštine, odbora, poslanika i poslaničkih grupa obavlja Služba Skupštine.
Organizacija, zadaci i rad Službe Skupštine uređuje se Odlukom o organizaciji i radu službe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Radom službe rukovodi generalni sekretar Skupštine.

Generalni sekretar Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je dr Sandra Stojković.

Kontakt

Tel: +381 21 487-4124

Faks: +381 21 456-241

imejl: sstojkovic@skupstinavojvodine.gov.rs


 

 Zamenik generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je Žolt Sakalaš.

Kontakt

Tel: +381 21 487-4102, +381 21 487-4107

imejl: sakalasz@skupstinavojvodine.gov.rs

 


U Službi se obrazuju: posebne unutrašnje organizacione jedinice-kabinet i sekretarijat, osnovne unutrašnje jedinice - sektori i uže unutrašnje jedinice.

Posebna:

Sektori:


KABINET PREDSEDNIKA

U okviru Kabineta obavljaju se poslovi: analiziranje akata koje razmatra Skupština i drugih akata upućenih predsedniku i potpredsednicima Skupštine; organizovanje i koordinacija aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje saradnje predsednika i potpredsednika Skupštine sa državnim i pokrajinskim organima, međunarodnim organizacijama i institucijama; savetodavni poslovi koji su od značaja za predsednika Skupštine u vezi sa izvršavanjem njegovih obaveza u Skupštini i drugim organima i organizacijama; organizovanja službenih putovanja i javnih nastupa predsednika i potpredsednika Skupštine; pripreme materijala za razgovore predsednika, potpredsednika i pokrajinskih poslanika sa stranim delegacijama i gostima iz inostranstva; konsultantski i administrativni poslovi i drugi poslovi bitni za vršenje funkcije predsednika i potpredsednika Skupštine.


SEKRETARIJAT SKUPŠTINE

U Sekretarijatu se obavljaju stručni, analitički i pravni poslovi na pripremanju i organizovanju sednica Skupštine, izrada pravnih akata koje donosi  generalni sekretar, drugi stručni i administrativni poslovi u cilju unapređenja rada Skupštine i Službe Skupštine po savremenim standardima dobre uprave i upravljanja i postizanja efikasnog rukovođenja Službom Skupštine, kreiranje kratkoročnih i dugoročnih strategija razvoja sa planovima aktivnosti Skupštine i Službe Skupštine, razvijanja i unapređenja saradnje sa Službom Narodne skupštine i službama regionalnih i lokalnih skupština,  jačanja uloge Službe Skupštine u razvoju parlamenta, kreiranja i izrada specifičnih mera i akcija za pospešivanje procedura rada i radnih zadataka u Službi Skupštine.

Kontakt

Šef Sekretarijata Skupštine: -

Tel: +381 21 487-

imejl: @skupstinavojvodine.gov.rs


SEKTOR ZA PRIPREMU SEDNICA SKUPŠTINE, RADNIH TELA I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

U okviru Sektora za pripremu sednica Skupštine, radnih tela i informacione tehnologije obavljaju se normativno-pravni, analitičko-dokumentacioni i stručno-operativni poslovi vezani za pripremanje i organizovanje sednica Skupštine i poslove radnih tela Skupštine i poslaničkih grupa u Skupštini; pribavljanje i priprema materijala potrebnih za održavanje sednica Skupštine; obrada akata donetih na sednici Skupštine i priprema za njihovo objavljivanje u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“; pripremanje i davanje informacija poslanicima vezanih za održavanje sednica Skupštine, pripremanje i organizovanje sednica radnih tela i poslaničkih grupa; pružanje stručne pomoći poslanicima u primeni Poslovnika o radu Skupštine; obezbeđuje se primena i razvoj informacionih tehnologija u Skupštini i prateći poslovi koji se odnose na poslove administracije, programiranja i servisiranja.
 
U Sektoru za pripremu sednica Skupštine, radnih tela i informacione tehnologije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

a) Odeljenje za pripremu i obradu sednica Skupštine;

b) Odsek za poslove radnih tela i poslaničkih grupa;

v) Odsek za informacione tehnologije.

Kontakt

v.d pomoćnika generalnog sekretara: Sandra Srdanović, dipl. pravnik

Tel: +381 21 487-4903

imejl: srdanovics@skupstinavojvodine.gov.rs

Načelnica Odeljenja za pripremu i obradu sednica Skupštine: Diana Vučetić

Tel: +381 21 487-4106

imejl: dvucetic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica Odseka za poslove radnih tela i poslaničkih grupa: Ivana Jović

Tel: +381 21 487-4124

imejl: ijovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica Odseka za informacione tehnologije: Biljana Čakan

Tel: +381 21 487-4757

imejl: bcakan@skupstinavojvodine.gov.rs


SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I POSLOVE PISARNICE

U okviru Sektora za pravne, kadrovske poslove i poslove pisarnice obavljaju se normativno-pravni, studijsko-analitički i stručno-operativni poslovi za potrebe generalnog sekretara Skupštine; priprema predloga opštih i pojedinačnih akata koje donosi generalni sekretar Skupštine u vezi sa organizacijom i radom Službe; poslovi upravljanja ljudskim resursima; poslovi iz oblasti rada i radnih odnosa; praćenje i primena zakona i drugih propisa koji se odnose na rad i radne odnose u okviru Službe i Skupštine; priprema i izrada kadrovskog plana; analiza potreba stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih; vođenje kadrovske evidencije; stručno operativne poslovi za potrebe predsednika i potpredsednika Skupštine i poslovi pisarnice.

U Sektoru za pravne, kadrovske poslove i poslove pisarnice obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

a) Odeljenje za radno-pravne poslove;

b) Odeljenje za kadrovske i administrativne poslove;

     - Grupa za administrativne poslove;

v) Pisarnica.

Kontakt

v.d pomoćnika generalnog sekretara: Aleksandar Jovanović, dipl. ekonomista

Tel: +381 21 487-4155

imejl: ajovanovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Načelnik  Odeljenja za radno-pravne poslove: -

Tel: +381 21 487-

imejl: 

Načelnica Odeljenja za kadrovske i administrativne poslove: Vinka Aleksić

Tel: +381 21 487-4188

imejl: valeksic@skupstinavojvodine.gov.rs

Rukovoditeljka Grupe za administrativne poslove: Milica Tepić

Tel: +381 21 487-4124

imejl: mtepic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica Pisarnice: Mirjana Stojanović

Tel: +381 21 487-4272

imejl: mstojanovic@skupstinavojvodine.gov.rs


SEKTOR ZA FINANSIJSKE POSLOVE, MEĐUREGIONALNU SARADNjU I PROTOKOL

U okviru Sektora za finansijske poslove, međuregionalnu saradnju i protokol obavljaju se finansijski, dokumentacioni, informatički, administrativni, stručno operativni poslovi; izrada informacija, izveštaja i analiza iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja; priprema dokumentacije i sprovođenje postupaka javnih nabavki; poslovi organizovanja konferencija za novinare i najava sednica Skupštine i njenih radnih tela; pripremanja saopštenja za javnost, uspostavljanje i održavanje kontakata sa medijima, praćenje i analiza domaćih i stranih medija; postavljanje saopštenja, informacija i obaveštenja i dnevnih aktivnosti o radu Skupštine na internet prezentaciju Skupštine; poslovi ostvarivanja i unapređenja međuparlamentarne i međuregionalne saradnje i bržeg razvoja kulturnog i ekonomskog partnerstva među regionima i poslovi protokola za potrebe predsednika Skupštine, potpredsednika Skupštine i generalnog sekretara Skupštine.

U Sektoru za finansijske poslove, međuregionalnu saradnju i protokol obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

a) Odeljenje za finansijske poslove i javne nabavke;

b) Odsek za odnose sa javnošću;

v) Odeljenje za međuparlamentarnu i međuregionalnu saradnju i poslove protokola.

Kontakt

v.d pomoćnika generalnog sekretara: Nenad Benović, dipl. ekonomista

Tel: +381 21 487-4133

imejl: nbenovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Načelnik Odeljenja za finansijske poslove i javne nabavke: Dragana Stojanović

Tel: +381 21 487-4127

imejl: stojanovicd@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica Odseka za odnose s javnošću: Jelena Savković

Tel: +381 21 487-4721

imejl: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Načelnica Odeljenja za međuparlamentarnu i međuregionalnu saradnju i poslove protokola: Sanja Šifliš

Tel: +381 21 487-4431

imejl: shiflish@skupstinavojvodine.gov.rs