Седнице Скупштине

Седницу Скупштине сазива председник Скупштине и предлаже дневни ред седнице.

Седницу Скупштине може сазвати и потпредседник Скупштине по овлашћењу председника или у случају објективне спречености председника да то учини. Предлог за сазивање седнице може да поднесе Покрајинска влада или најмање једна петина посланика. У случају подношења овог предлога, председник или потпредседник дужан је да сазове седницу Скупштине, која се мора одржати у року од десет дана од дана подношења предлога.

Сазив за седницу доставља се посланицима најкасније десет дана пре дана одређеног за одржавање седнице. Уз сазив, доставља се и материјал који је у вези с предлогом дневног реда, уколико није достављен раније, као и записник с претходне седнице (путем поште и у електронском облику).

Председник Скупштине може сазвати седницу Скупштине у краћем року, али не краћем од 72 часа, о чему ће он, на почетку седнице, дати образложење.

Изузетно, седницу Скупштине председник може сазвати и у року краћем од 72 часа, уколико постоје разлози хитности (разматрање амандмана поднетог на предлог акта који је Скупштина као овлашћени предлагач поднела Народној скупштини, утврђивање амандмана на предлог акта који разматра Народна скупштина, у случају нарушавања безбедности Покрајине и случају елементарне непогоде и о чему ће председник Скупштине на почетку седнице Скупштине дати образложење.

У случају сазивања седнице Скупштине у краћим роковима предвиђеним у члану 79. став 2. и 3. Пословника о раду, сазив, материјал који је у вези с предлогом дневног реда, други материјали и записник с претходне седнице достављају се само у електронском облику.

На захтев председника, односно овлашћеног представника посланичке групе или посланика који није члан посланичке групе, материјали се могу у писаној форми преузети у седишту Скупштине.

По правилу, седнице се одржавају, уторком, средом и четвртком у времену од 10 до 19 часова, с једносатном паузом.

Седница се може одржати и другим даном уколико за то постоје оправдани разлози које председник Скупштине саопштава посланицима. Скупштина може да настави с радом на седници и после 19 часова, док се не заврши рад по Дневном реду, о чему председник Скупштине обавештава посланике најкасније до 18 часова.

У раду седнице Скупштине учествују и председник, потпредседници и чланови Покрајинске владе, овлашћени представници Покрајинске владе и представници других предлагача, као и лица која председник Скупштине позове на седницу.

О раду на седници Скупштине води се записник. Усвојени записник потписују председник и генерални секретар Скупштине и ставља се печат Скупштине. На седници се воде стенографске белешке и врши тонско снимање тока седнице. У стенографске белешке уноси се текст у изреченом облику. Право је сваког посланика да оствари увид у стенографске белешке, као и да на захтев добије извод из стенографских бележака са садржином излагања.

Скупштина одлучује већином гласова на седници којој присуствује већина од укупног броја посланика, уколико Статутом није предвиђена посебна већина.

Скупштина одлучује двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика: о доношењу и промени Статута; о доношењу покрајинске скупштинске одлуке за спровођење Статута; о доношењу покрајинске скупштинске одлуке о симболима АП Војводине и о избору и разрешењу Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.

Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика: о превременом престанку мандата Скупштине; о расписивању покрајинског референдума; о доношењу буџета АП Војводине и усвајању завршног рачуна; о избору и разрешењу председника и потпредседника Скупштине; о избору и разрешењу председника, потпредседника и чланова Покрајинске владе и о доношењу пословника о раду Скупштине.

Гласање на седници Скупштине је јавно, осим ако Скупштина одлучи да се гласа тајно. Посланик се изјашњава јавним гласањем за предлог, против предлога или се уздржава од гласања.

Скупштина може одржати свечану седницу. Председник Скупштине може сазвати свечану седницу Скупштине поводом државних и међународних празника, као и поводом обележавања историјских годишњица.

На свечану седницу Скупштине, председник може позвати председника Републике, председника и чланове Владе Републике Србије, председника и чланове Покрајинске владе, представнике других органа и организација из земље и иностранства, као и друге представнике јавног, научног и културног живота Србије.

Скупштина може одржати тематску седницу. Председник Скупштине може сазвати тематску седницу Скупштине ради разматрања питања која су у вези с вођењем политике у појединој области и питањима од ширег привредног, културног и политичког значаја.

На тематску седницу Скупштине председник може позвати представнике других органа и организација из земље и иностранства, уколико оцени да њихово учешће на седници може допринети свеобухватнијем сагледавању питања које је на дневном реду тематске седнице.

Дневни ред свечане и тематске седнице утврђује председник Скупштине. У погледу начина на који се посланицима доставља сазив за свечану и тематску седницу, сходно се примењују одредбе Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине које су у вези са сазивањем седнице Скупштине.

Детаљније: Пословник о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине