Скупштински одбори

За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине, предлагање аката, сагледавање стања у одређеним областима и вршење других послова, образују се одбори као стална радна тела. Одбори имају председника и десет чланова, ако Пословником није другачије одређено.

  1. Одбор за административна и мандатна питања

На основу члана 44. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, председник Скупштине у договору с председницима посланичких група, предлаже кандидате за председнике и чланове одбора, сразмерно броју посланика које те политичке странке имају у Скупштини.

Скупштина може да образује, из реда посланика, анкетне одборе ради утврђивања чињеница о појединим појавама или догађајима. Одлуком о образовању анкетног одбора утврђује се састав и задатак одбора.

Скупштина може да образује комисије ради проучавања конкретних питања од интереса за покрајину. Актом о образовању одређује се задатак и састав комисије.