Генерални секретар Скупштине

Скупштина Аутономне покрајине Војводине има генералног секретара кога именује Скупштина на предлог председника Скупштине.

Генерални секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине је др Сандра Стојковић, именована за генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 23. фебруара 2023. године.


Дужности у Скупштини

  • Генерални секретар помаже председнику и потпредседницима Скупштине у припреми и вођењу седница, руководи Службом Скупштине, стара се о спровођењу аката које доноси Скупштина и врши друге послове одређене Пословником.
  • Генерални секретар је за свој рад одговоран Скупштини и председнику Скупштине.


Биографија

Рођена je 1987. године у Новом Саду. Дипломирала je 2010. године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду са просечном оценом (9,52), мастер студије завршила je на истом факултету 2011. године са просечном оценом (9,60). Докторске студије, смер Јавно право, завршила je 2016. године на матичном факултету, одбранивши докторску дисертацију под називом: „Узајамно признавање одлука у кривичним стварима и права окривљеног лица“.

Током студија, поред наставних активности, била je укључена и у ваннаставне активности- учествовала je на регионалним такмичењима са тимом Правног факултета Универзитета у Новом Саду и обављала je летњу стручну праксу у седишту Народне банке Републике Србије, у Београду. Поред тога, била je стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка, стипендиста Фонда за младе таленте РС и стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја током читавих докторских студија.

Била je истраживач на пројекту Министарства просвете и науке Републике Србије: „Биомедицина, заштита животне средине и право“.  

Учествовала je на једној међународној конференцији и на две научне конференције са међународним учешћем. Аутор je пет публикованих радова.

Положила je државни стручни испит по програму за високо образовање. Са истицањем je завршила политичку академију Фондације „Светозар Милетић“.

Радно искуство стекла je радећи најпре у приватном сектору (1. 7. 2016. до 31.1. 2019. године), обављајући послове из области радно-правних односа. Радно искуство у јавном сектору стекла je радећи у Градској управи за прописе Града Новог Сада (у периоду од 11.2. 2019. до 11. 1 2021. године, на нормативно – правним пословима и студијско – аналитичким пословима), и у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у којој је била на месту помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од 18. јануара 2021. године.

Говори енглески језик, срећно је удата и мајка је троје деце.

 

Контакт
 

имејл: sstojkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Тел: +381 21 487-4124

Факс: +381 21 456-010

Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Владикe Платона 1

21101 Нови Сад

Република Србија

 

Заменик генералног секретара