Потпредседници Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Потпредседник Скупштине помаже председнику Скупштине у вршењу послова из његовог делокруга и обавља послове које му председник повери.

Председника Скупштине, у случају његове одсутности или спречености да обавља своју функцију, замењује потпредседник кога председник Скупштине одреди, а уколико га председник Скупштине не одреди, замењује га најстарији потпредседник, ако Скупштина не одлучи да га замењује неки други потпредседник.