Овлашћења и дужности председника Скупштине

Према Пословнику о раду Скупштине АП Војводине („Сл. лист АП Војводине”, број 60/2018-пречишћен текст), председник Скупштине има следећа овлашћења и дужности:

 • представља Скупштину;
 • расписује изборе за посланике;
 • сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда;
 • сазива састанке Колeгијума Скупштине и председава састанцима;
 • председава седницама Скупштине;
 • стара се о реду на седницама и о примени Пословника о раду;
 • стара се о благовременом и усклађеном раду радних тела;
 • потписује акте које је донела Скупштина;
 • одређује представнике Скупштине у појединим репрезентативним приликама;
 • прихвата покровитељства у име Скупштине;
 • врши друге послове утврђене Статутом, покрајинском скупштинском одлуком и пословником о раду.