Зелена парламентарна група

Зелена парламентарна група је неформална група коју чине посланици у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, посвећени теми заштите животне средине и одрживом развоју. Чланство посланика у Зеленој парламентарној групи је добровољно и није ограничено бројем чланова.

Рад Зелене парламентарне групе уређен је Пословником о раду Зелене парламентарне групе. План рада ће бити сачињен у сарадњи са организацијама цивилног друштва које су активне у области заштите животне средине и одрживог развоја.

Рад у Зеленој парламентарној групи омогућава посланицима да:

  • утичу на формулацију и доношење прописа из области заштите животне средине и одрживог развоја који су у надлежности Аутономне покрајине Војводине;
  • унапреде своја знања из области заштите животне средине и одрживог развоја;
  • сарађују са посланицима у Народној скупштини Републике Србије и у скупштинама земаља региона;
  • се повежу са организацијама цивилног друштва активним у заштити животне средине и одрживог развоја.

Пословником Зелене парламентарне групе уређује се: састав, седиште, циљеви, јавност рада, права и обавезе чланова, избор чланова Председништва Зелене парламентарне групе, трајање мандата чланова Председништва Зелене парламентарне групе, сазивање и одржавање седница и начин одлучивања на седницама, као и друга питања од значаја за рад Зелене парламентарне групе.

Рад Зелене парламентарне групе је јаван. Јавност рада се остварује кроз организовање јавних скупова, трибина, семинара, учествовање на округлим столовима, кроз објављивање информација о раду на сајту Скупштине АП Војводине, кроз могућност да на наведеном сајту, грађани, постављају питања и предлажу иницијативе посланицима који учествују у раду Зелене парламентарне групе.

Зелена парламентарна група, у складу са својим програмским циљевима, може успостављати сарадњу са политичким странкама, удружењима и другим облицима организовања у земљи и у региону.

Председништво је извршни орган Зелене парламентарне мреже. Председништво има председника, заменика и члана који се бирају на предлог Председника Скупштине АП Војводине, из редова чланова Зелене парламентарне групе. Зелена парламентарна група има секретара који помаже председнику Председништва у организацији и сазивању седница.

 

Пословник о раду Зелене парламентарне групе

 

 
 

  

Контакт:
 

Послове секретара неформалне групе обавља : Викториа Човић

Тел:  +381 21 487-4168

имејл: zpgapv@skupstinavojvodine.gov.rs

Адреса: Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Владике Платона 1

21101 Нови Сад

Република Србија