Одлука о организацији и раду службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

("Сл. лист АП Војводине", бр. 66/2016 и 68/2016-испр.,12/2019 и 35/2019)

Одлука о
организавцији и раду службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Служба Скупштине) обавља стручне, административно-техничке и друге послове за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина) и њених радних тела, посланика, председника и потпредседника Скупштине, посланичких група у Скупштини, као и друге послове у складу са Пословником о раду Скупштине, другим актима Скупштине и њених радних тела.

Служба Скупштине послове обавља стручно, квалитетно, ефикасно, економично, непристрасно и политички неутрално.

Члан 2.

Овом одлуком уређује се организација и рад Службе Скупштине утврђују организационе јединице у оквиру којих се групишу истоврсни или сродни и међусобно повезани послови, одређују и разврставају положаји и радна места запослених у Служби Скупштине и уређују друга питања од значаја за рад Службе Скупштине.

У Служби Скупштине образује се Кабинет председника Скупштине (у даљем тексту: Кабинет), као посебна организациона јединица.

II РУКОВОЂЕЊЕ СЛУЖБОМ

Генерални секретар

Члан 3.

Службом Скупштине руководи генерални секретар Скупштине (у даљем тексту: генерални секретар).

Генерални секретар организује и обезбеђује јединствен рад Службе Скупштине и обавља друге послове у складу са Пословником о раду, другим актима Скупштине и овом одлуком.

Члан 4.

Генерални секретар доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби Скупштине (у даљем тексту: Правилник о систематизацији), уз сагласност одбора надлежног за административна питања.

Члан 5.

У погледу руковођења радом Службе Скупштине, заснивања и престанка радног односа запослених, остваривања права, дужности и одговорности запослених у Служби, као и коришћењу и располагању средствима за рад Скупштине и Службе Скупштине,генерални секретар има права и дужности старешине који руководи органом покрајинске управе.

Заменик генералног секретара

Члан 6.

Генерални секретар има заменика.

Заменик генералног секретара обавља послове које му повери генерални секретар, помаже генералном секретару у раду и замењује га у случају његовог одсуства или спречености да обавља функцију.

Заменик генералног секретара има права и дужности старешине који руководи органом покрајинске управе.

III ШЕФ КАБИНЕТА И САВЕТНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Члан 7.

Кабинет чине шеф Кабинета и саветник председника Скупштине, као функционери.

Шеф Кабинета за свој рад и рад Кабинета одговара председнику и генералном секретару.

Шефа Кабинета и саветнике председника Скупштине, на предлог председника Скупштине, поставља одбор надлежан за административна питања најдуже на период док траје дужност председника Скупштине.

На основу акта о постављењу, шеф Кабинета и саветници председника остварују права из радног односа у складу са законом.

Даном постављења, шефу Кабинета и саветницима председника мирују права и обавезе из радног односа у складу са законом.

IV РАДНА МЕСТА И ЗАПОСЛЕНИ У СЛУЖБИ СКУПШТИНЕ

Члан 8.

Запослени у Служби Скупштине су службеници и намештеници.

Службеници се деле на службенике на положају и извршиоце.

Члан 9.

Положај је:

- помоћник генералног секретара

Лица из става 1. овог члана, након спроведеног јавног конкурса у складу са законом и покрајинским прописом, поставља одбор надлежан за административна питања, на период од пет година.

Члан 10.

Радна места извршилаца разврставају се по звањима, у зависности од сложености и одговорности послова, потребних знања, способности и услова за рад, у складу са законом и уредбом.

Радна места намештеника разврставају се у пет врста, у зависности од сложености и одговорности послова, потребних знања, способности и услова за рад, у складу са законом и уредбом.

V ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ СЛУЖБЕ

Члан 11.

Организационе јединице Службе Скупштине образују се као основне и уже унутрашње јединице.

Основна унутрашња јединица је сектор, у коме су обједињени послови који представљају посебну област рада, односно међусобно повезани послови више ужих унутрашњих јединица.

У Служби Скупштине организују се следећи сектори:

  • Сектор за припрему седница Скупштине и радних тела и међурегионалну сарадњу;
  • Сектор за људске ресурсе, радно-правне послове и послове писарнице;
  • Сектор за финансијске послове, информационе технологије и односе са јавношћу.

 Радом сектора руководи помоћник генералног секретара Скупштине.

Делокруг организационих јединица

Члан 12.

У Сектору за припрему седница Скупштине, радних тела и информационе технологије обављају се нормативно-правни, аналитичко-документациони и стручно-оперативни послови везани за припремање и организовање седница Скупштине и послове радних тела Скупштине и посланичких група у Скупштини; прибављање и припрема материјала потребних за одржавање седница Скупштине; обрада аката донетих на седници Скупштине и припрема за њихово објављивање у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине", пружање стручне помоћи посланицима у примени Пословника о раду Скупштине; обезбеђује се примена и развој информационих технологија у Скупштини и пратећи послови који се односе на послове администрације, програмиранња и сервисирања.           .

У Сектору за правне, кадровске послове и послове писарнице обављају се нормативно-правни, студијско-аналитички и стручно-оперативни послови за потребе генералног секретара Скупштине; припрема предлога општих и појединачних аката које доноси генерални секретар Скупштине у вези са организацијом и радом Службе; послови управљања људским ресурсима; послови из области рада и радних односа; припрема и израда кадровског плана; вођење кадровске евиденције; стручно оператвни послови за потребе председника и потпредседника Скупштине и послови писарнице.

У Сектору за финансијске послове, опште послове, међурегионалну сарадњу и протокол обављају се финансијски, документациони, информатички, административни, стручно оперативни послови, израда информација, извештаја и анализа из области финансијско-материјалног пословања; припрема документације и спровођење поступака јавних набавки; послови организовања конференција за новинаре и најава седница Скупштине и њених радних тела; припремање саопштења за јавност, успостављање и одржавање контаката са медијима; постављање саопштења, информација и обавештавање и дневних активности о раду Скупштине на интернет презентацију Скупштине; послови остваривања и унапређења међупарламентарне и међурегионалне сарадње међу регионима и протоколарни послови за потребе Скупштине и Службе Скупштине.   

Члан 13.

У Кабинету се обављају стручни, административни и други послови од значаја за вршење функције председника и потпредседника Скупштине.

Члан 14.

(Брисан)

Члан 15.

Генерални секретар може, у случају потребе, одредити да послове из појединих организационих јединица врше запослени и постављена лица распоређени у другим организационим јединицама.

Радне групе

Члан 16.

У складу са потребама и захтевима Скупштине и њених радних тела, за извршење појединих послова могу се образовати стручне радне групе.

Стручне радне групе образују, из састава Службе Скупштине, генерални секретар Скупштине и радно тело за послове из свог делокруга.

У стручне радне групе могу се одредити и стручњаци из органа покрајинске управе и других органа и организација и научни радници, о чему одлучује генерални секретар Скупштине и председник радног тела у договору са старешином органа покрајинске управе, односно другог органа или организације.

Члан 17.

Делокруг одбора надлежног за административна питања у вези рада Службе Скупштине

Одбор надлежан за административна питања, у вези са организацијом и радом Службе Скупштине, врши следеће послове:

  • даје сагласност на Правилник о систематизацији;
  • утврђује предлоге за обезбеђење средстава у буџету Покрајине за рад Скупштине и Службе Скупштине;
  • доноси годишњи финансијски план прихода и расхода Скупштине (као и друге акте на основу Закона и одлуке);
  • поставља и разрешава шефа Кабинета и саветнике председника Скупштине;
  • поставља службенике на положају, након спроведеног јавног конкурса;
  • доноси решења о платама генералног секретара и заменика генералног секретара Скупштине и постављених лица у Служби Скупштине, у складу са законом и покрајинском уредбом.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Генерални секретар ће, на основу ове одлуке, донети Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби Скупштине.

Члан 19.

Шеф Кабинета и саветници председника Скупштине који су постављени пре ступања на снагу ове одлуке могу да наставе са радом до протека времена на које су постављени, а најдуже док траје мандат изабраног лица.

Члан 20.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о организацији и раду Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број:12/2019).

Члан 21.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине".