Služba Zhromaždenia

Odborné a iné úkony pre potreby zhromaždenia, výboru, poslancov a poslaneckých skupín vykonáva služba zhromaždenia.
Organizácia, úlohy a práca služby zhromaždenia sa upravuje Uznesením o organizácii a práci služby Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Prácu služby vedie generálny tajomník zhromaždenia.

Generálny tajomník Zhromaždenia Autonómnej Pokrajiny Vojvodiny je Dr. Sandra Stojković.

Kontakt

Tel: +381 21 487-4124

Fax: +381 21 456-241

E-mail: sstojkovic@skupstinavojvodine.gov.rs


ЗZástupca generálneho tajomníka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny 

 


V službe sa zariaďujú: osobitné vnútorné organizačné jednotky – kabinet a sekretariát, základné vnútorné jednotky – sektory a užšie vnútorné jednotky.

Osobitná:

Sektory:


KABINET PREDSEDU

V rámci kabinetu sa vykonávajú úkony: analýza aktov, ktoré rozoberá zhromaždenie a iných aktov postúpených predsedovi a podpredsedom zhromaždenia; organizácia a koordinácia aktivít, ktoré sa vzťahujú na realizovanie spolupráce predsedu a podpredsedu zhromaždenia so štátnymi a pokrajinskými orgánmi, medzinárodnými organizáciami a inštitúciami; poradenské úkony dôležité pre predsedu zhromaždenia v súvislosti s vykonávaním jeho povinností v zhromaždení a inými orgánmi a organizáciami; organizovanie služobných ciest a verejných vystúpení predsedu a podpredsedov zhromaždenia; prípravy materiálov na rokovania predsedu, podpredsedov a pokrajinských poslancov so zahraničnými delegáciami a zahraničnými hosťami; konzultačné a administratívne úkony a iné úkony dôležité na vykonávanie funkcie predsedu a podpredsedov zhromaždenia


SEKRETARIÁT ZHROMAŽDENIA

V sekretariáte sa vykonávajú odborné, analytické a právne úkony na prípravu a organizáciu zasadnutí zhromaždenia, vypracovanie právnych aktov, ktoré vynáša generálny tajomník, iné odborné a administratívne úkony s cieľom zveľadiť prácu zhromaždenia a službu zhromaždenia podľa súčasných štandardov dobrej správy a spravovania a dosiahnutia efektívneho riadenia služby zhromaždenia, vytváranie krátkodobých a dlhodobých stratégií rozvoja s plánmi aktivít zhromaždenia a služby zhromaždenia, rozvíjania a zlepšenia spolupráce so službou národného zhromaždenia a službami regionálnych a lokálnych zhromaždení, silnenia úlohy služby zhromaždenia v rozvoji parlamentu, vytváranie a vypracovanie špecifických opatrení a akcií  na zlepšenie pracovných postupov a úloh v službe sekretariátu.

Kontakt

Šéfka sekretariátu zhromaždenia: -

Tel: +381 21 487-

E-mail: @skupstinavojvodine.gov.rs


SEKTOR PRE PRÍPRAVU ZASADNUTÍ ZHROMAŽDENIA, PRACOVNÝCH TELIES A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

V rámci Sektora pre prípravu zasadnutí zhromaždenia, pracovných telies a informačné technológie sa vykonávajú normatívno-právne, analyticko-dokumentačné a odborno-operatívne úkony späté s prípravou a organizovaním zasadnutí zhromaždenia a úkony pracovných telies zhromaždenia a poslaneckých skupín v zhromaždení; obstaranie a príprava materiálov potrebných na uskutočnenie zasadnutí zhromaždenia; spracovanie aktov vynesených na zasadnutí zhromaždenia a príprava na ich zverejňovanie v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny; pripravuje a poskytuje informácie poslancom, ktoré súvisia s uskutočnením zasadnutí zhromaždenia, pripravovanie a organizovanie zasadnutí pracovných telies a poslaneckých skupín; poskytovanie odbornej pomoci poslanom pri uplatnení Rokovacieho poriadku zhromaždenia; zabezpečuje sa uplatnenie a rozvoj informačných technológií v zhromaždení a sprievodné úkony vzťahujúce sa na úkony administratívy, propagácie a servisovania. 
 
V rámci Sektora pre prípravu zasadnutí zhromaždenia, pracovných telies a informačné technológie sa zriaďujú nasledujúce užšie vnútorné jednotky:

a) Oddelenie pre prípravu a spracovanie zasadnutí zhromaždenia;

b) Úsek pre úkony pracovných telies a poslaneckých skupín;

c) Úsek pre informačné technológie.

Kontakt

Úradujúci asistent generálneho tajomníka: Sandra Srdanović

Tel: +381 21 487-4903

E-mail: srdanovics@skupstinavojvodine.gov.rs

Náčelníčka Oddelenia pre prípravu a spracovanie zasadnutí zhromaždenia: Diana Vučetić

Tel: +381 21 487-4106

E-mail: dvucetic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šéfka Úseku pre úkony pracovných telies a poslaneckých skupín: Ivana Jović

Tel: +381 21 487-4124

E-mail: ijovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šéfka Úseku pre informačné technológie: Biljana Čakan

Tel: +381 21 487-4757

E-mail:  bcakan@skupstinavojvodine.gov.rs


SEKTOR PRE PRÁVNE, KÁDROVÉ ÚKONY A ÚKONY SPISOVNE

V rámci Sektora pre právne, kádrové úkony a úkony spisovne sa vykonávajú normatívno-právne, študijno-analytické a odborno-operatívne úkony pre potreby generálneho tajomníka zhromaždenia; príprava návrhov všeobecných a individuálnych aktov, ktoré vynáša generálny tajomník zhromaždenia v súvislosti s organizáciou a prácou služby; úkony spravovania ľudských zdrojov; úkony z oblasti práce a pracovných vzťahov; monitorovanie a implementácia zákonov a iných predpisov súvisiacich s prácou a pracovnými vzťahmi v rámci služby a zhromaždenia; príprava a vypracovanie kádrového plánu; analýza potrieb odborného vzdelávania a zdokonaľovania zamestnancov; vedenie kádrovej evidencie; odborno-operatívne úkony pre potreby predsedu a podpredsedov zhromaždenia a úkony spisovne.

V Sektora pre právne, kádrové úkony a úkony spisovne sa zriaďujú nasledujúce užšie vnútorné jednotky:

a) Oddelenie pre pracovno-právne úkony;

b) Oddelenie pre kádrové a administratívne úkony;

     - Skupina pre administratívne úkony

c) Spisovňa.

Kontakt

Úradujúci asistent generálneho tajomníka: Aleksandar Jovanović, diplomovaný ekonóm

Tel: +381 21 487-4155

E-mail: ajovanovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Náčelník Oddelenia pre pracovno-právne úkony: -

Tel: +381 21 487-

E-mail: @skupstinavojvodine.gov.rs

Náčelníčka Oddelenia pre kádrové a administratívne úkony: Vinka Aleksić

Tel: +381 21 487-4188

E-mail: valeksic@skupstinavojvodine.gov.rs

Vedúca Skupiny pre administratívne úkony: Milica Tepić

Tel: +381 21 487-4124

E-mail: mtepic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šéfka spisovne: Mirjana Stojanović

Tel: +381 21 487-4272

E-mail: mstojanovic@skupstinavojvodine.gov.rs


SEKTOR PRE FINANČNÉ ÚKONY, MEDZIREGIONÁLNU SPOLUPRÁCU A PROTOKOL

V rámci Sektora pre finančné úkony, medziregionálnu spoluprácu a protokol sa vykonávajú finančné, dokumentačné, informatické, administratívne, odborno-operatívne úkony; vypracovanie informácií, správ a analýz z oblasti finančno-materiálneho podnikania; príprava dokumentácie a realizácia postupov verejného obstarávania; úkony organizovania konferencií pre novinárov a nahláška zasadnutí zhromaždenia a jeho pracovných telies; príprava oznámení pre verejnosť, nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s médiami, monitorovanie a analýza domácich a zahraničných médií; uverejnenie správ, informácií a oznámení a denných aktivít o práci zhromaždenia na webovej stránke zhromaždenia; úkony realizovania a zlepšenia medziparlamentnej a medziregionálnej spolupráce a rýchlejšieho rozvoja kultúrneho a ekonomického partnerstva medzi regiónmi a úkony protokolu pre potreby predsedu zhromaždenia, podpredsedov zhromaždenia a generálneho tajomníka zhromaždenia.
 

V Sektore pre finančné úkony, medziregionálnu spoluprácu a protokol sa zriaďujú nasledujúce užšie vnútorné jednotky:

a) Oddelenie pre finančné úkony a verejné obstarania;

b) Úsek pre vzťahy s verejnosťou;

c) Oddelenie pre medziparlamentnú a medziregionálnu spoluprácu a úkony protokolu.

Kontakt

Úradujúci pomocník generálneho tajomníka: Nenad Benović, diplomovaný ekonóm

Tel: +381 21 487-4133

E-mail: nbenovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Náčelník Oddelenia pre finančné úkony a verejné obstarania: Dragana Stojanović

Tel: +381 21 487-4127

E-mail: stojanovicd@skupstinavojvodine.gov.rs

Šéfka úseku pre vzťahy s verejnosťou: Jelena Savković

Tel: +381 21 487-4721

E-mail: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Náčelníčka Oddelenia pre medziparlamentnú a medziregionálnu spoluprácu a úkony protoklu: Sanja Šifliš

Tel: +381 21 487-4431

E-mail: shiflish@skupstinavojvodine.gov.rs