Služba Skupštine

Stručne i druge poslove za potrebe Skupštine, odbora, zastupnika i zastupničkih grupa obavlja Služba Skupštine.
Organizacija, zadaci i rad Službe Skupštine uređuje se Odlukom o organizaciji i radu službe Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Radom službe rukovodi generalni tajnik Skupštine.

Glavna tajnica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine je dr. Sandra Stojković.

Kontakt

Tel: +381 21 487-4124

Telefaks: +381 21 456-241

imejl: sstojkovic@skupstinavojvodine.gov.rs


Zamjenik generalnog tajnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

 


U Službi se formiraju: posebne unutarnje ustrojstvene jedinice – kabinet  i tajništvo, osnovne unutarnje jedinice – sektori,  i uže unutarnje jedinice.

Posebna:

Sektori:


KABINET PREDSJEDNIKA

U okviru Kabineta obavljaju se poslovi: analiziranje akata koje razmatra Skupština i drugih akata upućenih predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine; organiziranje i koordiniranje aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje suradnje predsjednika i potpredsjednika Skupštine s državnim i Pokrajinskim tijelima, međunarodnim organizacijama i institucijama; savjetodavni poslovi koji su od značaja za predsjednika Skupštine u vezi s izvršavanjem njegovih obveza u Skupštini i drugim tijelima i organizacijama; organiziranje službenih putovanja i javnih nastupa predsjednika i potpredsjednika Skupštine; pripreme materijala za razgovore predsjednika, potpredsjednika i pokrajinskih zastupnika sa stranim delegacijama i gostima iz inozemstva; konzultantski i administrativni poslovi i drugi poslovi bitni za vršenje funkcije predsjednika i potpredsjednika Skupštine.


TAJNIŠTVO SKUPŠTINE

U Tajništvu se obavljaju stručni, analitički i pravni poslovi na pripremi i organizaciji sjednica Skupštine, izrada pravnih akata koje donosi  glavni tajnik, drugi stručni i administrativni poslovi u cilju unapređenja rada Skupštine i Službe Skupštine po suvremenim standardima dobre uprave i upravljanja i postizanja učinkovitog rukovođenja Službom Skupštine, kreiranje kratkoročnih i dugoročnih strategija razvoja s planovima aktivnosti Skupštine i Službe Skupštine, razvijanja i unapređenja suradnje sa Službom Narodne skupštine i službama regionalnih i lokalnih skupština,  jačanja uloge Službe Skupštine u razvoju parlamenta, kreiranja i izrada specifičnih mjera i akcija za pospješivanje procedura rada i radnih zadataka u Službi Skupštine.

Kontakt

Rukovoditeljica Tajništva Skupštine: 

Tel: +381 21 487-

imejl: @skupstinavojvodine.gov.rs


SEKTOR ZA PRIPREMU SJEDNICA SKUPŠTINE, RADNIH TIJELA I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

U okviru Sektora za pripremu sjednica Skupštine, radnih tijela i informacijske tehnologije obavljaju se normativno-pravni, analitičko-dokumentacijski i stručno-operativni poslovi vezani za pripremanje i organiziranje sjednica Skupštine i poslove radnih tijela Skupštine i zastupničkih skupina u Skupštini; pribavljanje i priprema materijala potrebnih za održavanje sjednica Skupštine; obrada akata donesenih na sjednici Skupštine i priprema za njihovu objavu u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine“; priprema i daje informacije zastupnicima vezane za održavanje sjednica Skupštine, pripremanje i organiziranje sjednica radnih tijela i zastupničkih skupina; pružanje stručne pomoći zastupnicima u primjeni Poslovnika o radu Skupštine; osigurava se primjena i razvoj informacijskih tehnologija u Skupštini i prateći poslovi koji se odnose na poslove administracije, programiranja i servisiranja.

U Sektoru za pripremu sjednica Skupštine, radnih tijela i informacijske tehnologije formiraju se sljedeće uže unutarnje jedinice:

a) Odjel za pripremu i obradu sjednica Skupštine;

b) Odsjek za poslove radnih tijela i zastupničkih skupina;

c) Odsjek za informacijske tehnologije.

Kontakt

v.d. pomoćnika generalnog tajnika: Sandra Srdanović

Tel: +381 21 487-4903

imejl: srdanovics@skupstinavojvodine.gov.rs

Načelnica Odjeljenja za pripremu i obradu sjednica Skupštine: Diana Vučetić

Tel: +381 21 487-4106

imejl: dvucetic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica Odsjeka za poslove radnih skupina i poslaničkih grupa: Ivana Jović

Tel: +381 21 487-4124

imejl: ijovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica Odsjeka za informacijske tehnologije: Biljana Čakan

Tel: +381 21 487-4757

imejl: bcakan@skupstinavojvodine.gov.rs


SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I POSLOVE PISARNICE

U okviru Sektora za pravne, kadrovske poslove i poslove pisarnice obavljaju se normativno-pravni, studijsko-analitički i stručno-operativni poslovi za potrebe generalnog tajnika Skupštine; priprema prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi generalni tajnik Skupštine u vezi s organizacijom i radom Službe; poslovi upravljanja ljudskim resursima; poslovi iz oblasti rada i radnih odnosa; praćenje i primjena zakona i drugih propisa koji se odnose na rad i radne odnose u okviru Službe i Skupštine; priprema i izrada kadrovskog plana; analiza potreba stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenika; vođenje kadrovske evidencije; stručno operativne poslovi za potrebe predsjednika i potpredsjednika Skupštine i poslovi pisarnice.

U Sektoru za pravne, kadrovske poslove i poslove pisarnice formiraju se sljedeće uže unutarnje jedinice:

a) Odjel za radno-pravne poslove;

b) Odjel za kadrovske i administrativne poslove;

- Skupina za administrativne poslove

c) Pisarnica.

Kontakt

v.d. pomoćnika generalnog tajnika: Aleksandar Jovanović, diplomirani ekonomist

Tel: +381 21 487-4155

imejl: ajovanovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Načelnik Odjeljenja za radno-pravne poslove: 

Tel: +381 21 487-

imejl: @skupstinavojvodine.gov.rs

Načelnica Odjeljenja za kadrovske i administrativne poslove: Vinka Aleksić

Tel: +381 21 487-4188

imejl: valeksic@skupstinavojvodine.gov.rs

Rukovoditeljka Skupine za administrativne poslove: Milica Tepić

Tel: +381 21 487-4124

imejl: mtepic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica Pisarnice: Mirjana Stojanović

Tel: +381 21 487-4272

imejl: mstojanovic@skupstinavojvodine.gov.rs


SEKTOR ZA FINANCIJSKE POSLOVE, MEĐUREGIONALNU SURADNJU I PROTOKOL

U okviru Sektora za financijske poslove, međuregionalnu suradnju i protokol obavljaju se financijski, dokumentacijski, informatički, administrativni, stručno operativni poslovi; izrada informacija, izvješća i analiza iz oblasti financijsko-materijalnog poslovanja; priprema dokumentacije i provođenje postupaka javnih nabava; poslovi organiziranja konferencija za novinare i najava sjednica Skupštine i njezinih radnih tijela; pripremanja priopćenja za javnost, uspostavljanje i održavanje kontakata s medijima, praćenje i analiza domaćih i stranih medija; postavljanje priopćenja, informacija i obavještenja i dnevnih aktivnosti o radu Skupštine na internet prezentaciju Skupštine; poslovi ostvarivanja i unapređenja međuparlamentarne i međuregionalne suradnje i bržeg razvoja kulturnog i ekonomskog partnerstva među regijama i poslovi protokola za potrebe predsjednika Skupštine, potpredsjednika Skupštine i generalnog tajnika Skupštine.

U Sektoru za financijske poslove, međuregionalnu suradnju i protokol formiraju se sljedeće uže unutarnje jedinice:

a) Odjel za financijske poslove i javne nabave;

b) Odsjek za odnose s javnošću;

c) Odjel za međuparlamentarnu i međuregionalnu suradnju i poslove protokola.

Kontakt

v.d. pomoćnika generalnog tajnika: Nenad Benović, diplomirani ekonomist

Tel: +381 21 487-4133

imejl: nbenovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Načelnik Odjeljenja za financijske poslove i javne nabave: Dragana Stojanović

Tel: +381 21 487-4127

imejl: stojanovicd@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica Odsjeka za odnose s javnošću: Jelena Savković

Tel: +381 21 487-4721

imejl: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Načelnica Odjela za međuparlamentarnu i međuregionalnu suradnju i poslove protokola: Sanja Šifliš

Tel: +381 21 487-4431

imejl: shiflish@skupstinavojvodine.gov.rs