16. 11. 2023.Одржана седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 16. новембар - Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју 15. седницу у актуелном скупштинском сазиву. Одбор је утврдио истоветност текстова 12 покрајинских скупштинских одлука на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком. У питању су: Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, 

Sednice skupštinskih odbora

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, Покрајинска скупштинска одлука о измени и допуни 

Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“, Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута  првог б реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки брег) – Сомбор – Кула -  Врбас – Србобран - Бечеј-Кикинда - Гранични прелаз са Румунијом (Наково), Покрајинска скупштинска одлука о заштити предела изузетних одлика „Кањишки Јараши“, Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка природе „Мртваје Горњег Потисја“, Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка природе „Стара Тиса код Бисерног острва“.