16. 11. 2023.Седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

У четвртак, 16. новембра 2023. године, у сали 1 зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 09,30 часова, биће одржана 15. седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ,
 2. ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ,
 3. ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ,
 4. ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ СТРУЧНИМ И САВЕТОДАВНИМ СЛУЖБАМА У ОБАВЉАЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ,
 5. ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ,
 6. ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ,
 7. ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2023. ГОДИНУ,
 8. ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ОБЕДСКА БАРА“,
 9. ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ)-СОМБОР-КУЛА-ВРБАС-СРБОБРАН-БЕЧЕЈ-КИКИНДА-ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО),
 10. ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАЊИШКИ ЈАРАШИ“,
 11. ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „МРТВАЈЕ ГОРЊЕГ ПОТИСЈА“,
 12. ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „СТАРА ТИСА КОД БИСЕРНОГ ОСТРВА“,
 13. ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

 

Молимо да извештавате