03. 11. 2023.Informacija sa sednica skupštinskih odbora

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 03. novembar – U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine danas su zasedala četiri skupštinska odbora. Sednice su započete minutom ćutanja i odavanjem pošte preminulom predsedniku Skupštine AP Vojvodine Ištvanu Pastoru.

Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 20. sednici, jednoglasno je utvrdio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Za člana Saveta navedenog fakulteta predložen je dr Milan Popov iz novog Sada.  

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 16. sednici, razmatrao je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine,

Sednice skupštinskih odboraPredlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu, kao i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prenošenju određenih ovlašćenja na Pokrajinsku vladu koje ima Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti radnih odnosa službenika i nameštenika. Odbor je nakon razmatranja predložio Skupštini da razmotri navedene predloge i da donese pokrajinske skupštinske odluke.

Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 24. sednici, razmotrio je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje 26. predloga pokrajinskih skupštinskih odluka, i to:Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju Vetroelektrane „Samoš“ na teritoriji opština Alibunar i Kovačica, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Akcionog plana politike za mlade u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2023 do 2025. godine, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine, Sednice skupštinskih odboraPredlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Posebnom programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja rizika od nasilja u populaciji mladih u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu prevencije sekundarnih osteoporotskih preloma starijih osoba nakon prvog preloma u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata s neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu procene funkcionalnog statusa u toku rehabilitacije pacijenata sa stečenim nedostatkom donjih ekstremiteta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2024. godini, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera za sprovođenje Godišnjeg odgajivačkog programa u stočarstvu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2024. godini, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim i savetodavnim službama u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prenošenju određenih ovlašćenja na Pokrajinsku vladu koje ima Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti radnih odnosa službenika i nameštenika. Nakon razmatranja, Odbor je mišljenja da su navedeni predlozi u saglasnosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje.

Sednice skupštinskih odboraOdbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 23. sednici, razmotrio je: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu u periodu januar – septembar 2023. godine, Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Akcionog plana politike za mlade u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2023 do 2025. godine, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu, kojim je obim pokrajinskog budžeta utvrđen u visini od 108,4 milijarde dinara, od kojih kapitalni deo budžeta iznosi 39,8 milijardi dinara, odnosno 38 odsto ukupnog obima sredstava. Dalje, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Posebnom programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja rizika od nasilja u populaciji mladih u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu prevencije sekundarnih osteoporotskih preloma starijih osoba nakon prvog preloma u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata s neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu procene funkcionalnog statusa u toku rehabilitacije pacijenata sa stečenim nedostatkom donjih ekstremiteta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu. Zatim, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2024. godini, Sednice skupštinskih odboraPredlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera za sprovođenje Godišnjeg odgajivačkog programa u stočarstvu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2024. godini i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim i savetodavnim službama u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu. Nakon razmatranja, Odbor predlaže Skupštini da razmotri pomenute predloge i da donese pokrajinske skupštinske odluke.

Na današnjoj sednici, Odbor je razmotrio i Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2022. godinu i Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period od 01. januara do 31. decembra 2022. godine. Odbor predlaže Skupštini da razmotri i usvoji pomenute izveštaje.