10. 10. 2023.Одржана седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

Sednice skup[tinskih odboraНови Сад, 10. Октобар - Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју 14. седницу у актуелном скупштинском сазиву. Одбор је утврдио истоветност текстова 19 покрајинских скупштинских одлука на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком. У питању су:

Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Плана развоја Аутономне покрајине Војводине 2023-2030. године,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у Аутономној покрајини Војводини за период од 2023. до 2026. године,

Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директрно спровођење,

Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“,

Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Кањишки Јараши“,

Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Слатине у Долини Златице“,

Sednice skup[tinskih odboraПокрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е 70, деоница Панчево-Вршац-гранични прелаз са Румунијом (Ватин),

Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка природе „Слатине у Долини Златице“,

Покрајинска скупштинска одлука о приступању Аутономне покрајине Војводине Савезу Алпе-Јадран,

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години,

Покрајиска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години,

Покрајинска скупштинска одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја туризма Аутономне покрајине Војводине за период од 2023. године до 2025. године,

Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110КВ ТЦ Перлез – ТЦ Жабаљ и Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намена инфраструктурног коридора за изградњу транспортног гасовода Ново Милошево – Кикинда са елементима за директно спровођење.