03. 10. 2023.Информација са одржаних седница одбора Скупштине АП Војводине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 03. октобар – У Скупштини Аутономне покрајине Војводине данас су одржане седнице три скупштинска одбора. Одбор за прописе, на својој 23. седници, разматрао је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Програма развоја високог образовања и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини до 2030. године, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о начину рада домова ученика и средњих школа са домом ученика са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. Одбор је мишљења да су наведени предлози у складу са Статутом АП Војводине и правним системом земље.

Sednice skupštinskih odboraОдбор за буџет и финансије, на својој 22. седници, разматрао је и прихватио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Програма развоја високог образовања и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини до 2030. године и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. На седници су размотрени: Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период од 01. јануара до 31. децембра 2022. године, Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад за 2022. годину, Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин за 2022. годину и Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад за 2022. годину.Након разматрања, Одбор је предложио Скупштини да размотри и усвоји наведене извештаје.

Sednice skupštinskih odboraОдбор за организацију управе и локалну самоуправу, на својој  14. седници, размотрио је и прихватио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.