19. 04. 2023.Одржана 22. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 19. април - Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на својој 22. седници, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Плана развоја Аутономне покрајине Војводине од 2023. до 2030. године.

Циљ доношења наведене покрајинске скупштинске одлуке јесте дефинисање ефикасног модела организације и координације развојних политикa АП Војводине и утврђивање оптималних решења за превазилажење затечених развојних проблема, као и унапређење друштвено-економског положаја свих грађана на подручју АП Војводине. Седмогодишњи

План развоја окарактерисан је као најважнији свеобухватни плански документ АП Војводине. Дефинише развојне циљеве у свим областима друштвеног живота, као и механизме и одговорности за њихово остваривање. Приоритетни циљеви овог плана интегрисани су у четири развојна правца: АП Војводина као место непрекидног раста животног стандарда, енергетски одржива, дигитална и просторно повезана АП Војводина, зелена АП Војводина, отпорна на климатске промене и интеркултурална АП Војводина.

Sednica Skupštine APVНосилац израде овог стратешког документа је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а процес израде је координирала Развојна агенција Војводине. О наведеном планском документу одржана је свеобухватна јавна расправа у четири града, Новом Саду, Зрењанину, Сомбору и Сремској Митровици.

У његовој изради је учествовало више од 20 институција са преко 100 стручних представника, а јавним презентацијама присуствовало је више од 300 заинтересованих грађана, речено је на седници.

У наставку седнице, Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у Аутономној покрајини Војводини за период од 2023. до 2026. године. 

Sednica Skupštine APV

Новим трогодишњим стратешким документом дефинисани су правци деловања у циљу ефикасне заштите жена од насиља у породици и партнерским односима, као и заштите од других облика родно заснованог насиља, у складу са законом и програмским, развојним и планским документима Републике Србије, надлежностима Покрајине, као и на основу искустава и добре праксе у АП Војводини где су у овој области остварени значајни резултати. 

У том смислу, Програмом је између осталог, предвиђен наставак интензивних активности на плану подизања свести јавности о постојању, проблемима и важности спречавања насиља, затим, на јачању капацитета институција кроз подршку, кампање и програме основних и специјализованих обука и едукација запослених у релевантним установама и службама, као и обука о медијском извештавању о насиљу и јавном подстицању родне равноправности. 

На данашњој седници, донето је више покрајинских скупштинских одлука у вези са доношењем и израдом просторних планова за подручја посебне намене у АП Војводини, и то: 

Sednica Skupštine APV

Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно спровођење, Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“, Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Кањишки јараши“, Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Слатине у долини Златице“, као и Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е 70, деоница Панчево – Вршац – гранични прелаз са Румунијом - Ватин.

У последњем делу седнице, размотрен је и усвојен Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и подржани су закључци у вези са истим. 

Sednica Skupštine APV

Такође, на седници је разматран и усвојен Извештај о раду и пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2022. годину.