21. 11. 2022.Одржана седница Одбора за прописе

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 21. новембар - Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 16. седници, разматрао је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Јегричка“ и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“. Након разматрања, Одбор доставља Скупштини мишљење да су наведени предлози у сагласности са Статутом АП Војводине и правним системом земље.