21. 11. 2022.Одржана седница Одбора за буџет и финансије

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 21. новембар - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 16. седници, разматрао је Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину у периоду јануар – септембар 2022. године. 

Укупно остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година, у периоду јануар-септембар 2022. године, износе 77.585.736.936,70 динара, односно 81,51% од укупно планираних 95.182.183.017,59 динара на годишњем нивоу. Расходи и издаци у периоду јануар – септембар 2022. године, извршени су у износу од 60.704.145.619,36 динара, односно 63,78% у односу на план.

Након разматрања, Одбор за буџет и финансије, једногласно предлаже Скупштини да размотри и усвоји Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину у периоду јануар – септембар 2022. године.

Sednice skupštinskih odboraУ наставку седнице, Одбор је разматрао Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Јегричка“ и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“. Одбор једногласно предлаже Скупштини да наведене предлоге размотри и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.  

На данашњој седници, Одбор је размотрио Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар - 31. децембар 2021. године и Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2021. годину. Након разматрања, Одбор је једногласно предложио Скупштини да размотри и усвоји поменуте извештаје.