03. 10. 2022.Одржана седница Одбора за буџет и финансије

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 3. октобар - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 15. седници, разматрао је Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину у периоду јануар - јун 2022. године. Укупно остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у периоду јануар – јун ове године, износили су 55.129.432.246,42 динара, што је 61,82 посто од укупно планираних прихода у буџету за 2022. годину. Расходи и издаци у првих шест месеци ове године износили су 38.144.119.328,09 динара, што је 42,77 посто од укупно планираних расхода у буџету за 2022. годину. Одбор предлаже Скупштини да размотри и усвоји Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину у периоду јануар - јун 2022. године.

Даље, размотрен је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Ветрогон“ на територији општина Србобран и Бечеј, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Споменика природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин“, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Караш–Нера” и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години. 

Sednice skupštinskih odbora

Одбор предлаже Скупштини да размотри поменуте предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.

На данашњој седници су размотрена и четири годишња извештаја о пословању јавних предузећа и организација чији је оснивач АП Војводина. У питању су: Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин за 2021. годину, Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2021. годину, Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2021. годину и Годишњи извештај о пословању са Финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 2021. годину. Одбор предлаже Скупштини да размотри и усвоји наведене извештаје.