29. 10. 2021.Formirana Zelena parlamentarna grupa Skupštine AP Vojvodine

Zelena oarlamentarna grupaNovi Sad, 29. oktobar – U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine danas je formirana Zelena parlamentarna grupa koja broji 73 pokrajinska poslanika. Na osnivačkoj konferenciji, donet je Poslovnik o radu, definisani su ciljevi, aktivnosti i smernice u budućem radu i saradnji sa institucijama, srodnim organima, organizacijama i nevladinim sektorom i izabrani su organi Zelene parlamentarne grupe.  

Izabrano je 9 članova Predsedništva koje čine poslanici, predstavnici poslaničkih grupa u Skupštini AP Vojvodine, uzimajući u obzir njihov broj i veličinu. Za članove Predsedništva izabrani su: Nemanja Zavišić, Stanislava Hrnjak, dr. Daniel Babić, Dejan Vuković, Nataša Lalić, Ljubodrag Miščević, prof.dr Imre Nađ, Snežana Sedlar i Ivan Tešić.

Nakon izbora, Predsedništvo je izabralo Stanislavu Hrnjak za predsednicu Predsedništva Zelene parlamentarne grupe, a za zamenika predsednika izabran je dr. Daniel Babić.

Zelena oarlamentarna grupaObraćajući se prisutnima, Stanislava Hrnjak se zahvalila na izboru i naglasila da će Zelena parlamentarna grupa nastaviti dobru praksu zajedničkog rada na očuvanju životne sredine za sadašnje i buduće generacije. Ona je podsetila da je ta grupa u saradnji sa srodnim mehanizmima u dva mandata sprovela niz značajnih aktivnosti u kreiranju i sprovođenju politika iz oblasti zaštite životne sredine.

„Udruživanje poslanika u Zelenu parlamentarnu grupu predstavlja poseban oblik rada Skupštine AP Vojvodine, kako bi se istakla solidarnost, povećali skupštinski kapaciteti, te bolje zaštitili interesi iz oblasti kojima se ova grupa poslanika bavi. 

Nadam se da će zahvaljujući našem radu Skupština AP Vojvodine biti prepoznata kao važan forum za jačanje zaštite životne sredine, pružanje podrške međustranačkoj saradnji i dogovoru oko zajedničkih prioriteta, te, unutar Skupštine, za uticanje na donošenje akata koji promovišu zaštitu životne sredine“, kazala je Stanislava Hrnjak.

Zelena oarlamentarna grupaNa važnost institucionalne podrške u ovom poduhvatu, u ime domaćina Skupštine AP Vojvodine, ukazao je potpredsednik Skupštine, Nemanja Zavišić.

„Izražavam zadovoljstvo velikim odzivom poslanika za učešće u radu Zelene parlamentarne grupe što govori o odgovornosti i svesti poslanika da je reč o temi koja je važna kako za našu zajednicu, tako i za čitavo čovečanstvo. 

Želim da ukažem i na to da je naša zemlja poslednjih godina pokrenula čitav niz značajnih aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, od povećanja budžeta, preko većih ulaganja u energetsku efikasnost i odgovornijeg odnosa prema zaštiti prirodnih resursa. Siguran sam da će svih 73 poslanika aktivno učestvovati u radu Zelene parlamentarne grupe i želim vam uspešan rad u narednom periodu“, rekao je Nemanja Zavišić.

Uzimajući u obzir značaj i dosadašnje dobre rezultate sveobuhvatne saradnje, podršku Zelenoj parlamentarnoj grupi Skupštine AP Vojvodine na osnivačkoj konferenciji, svojim obraćanjima su pružili i predstavnici partnerskih institucija, organa, međunarodnih organizacija i nevladinog sektora.  

Zelena oarlamentarna grupaIspred Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, govorila je Brankica Tabak, podsekretarka u pomenutom sekretarijatu, koja je naglasila da će resorni sekretarijat nastaviti blisku saradnju sa Zelenom parlamentarnom grupom na obostrano zadovoljstvo.  

U ime Međunarodne organizacije UNDP koja je u prethodnom periodu pružila neizmernu podršku Narodnoj skupštini, Skupštini AP Vojvodine i nizu lokalnih skupština, skupu se obratio Dražen Maravić, UNDP portfolio menadžer za inkluzivne političke procese i građansku participaciju.

Švajcarska kancelarija za saradnju je u prethodnom periodu bila dragocen partner u sporovođenju brojnih poduhvata, a posebno akcija koje imaju za cilj unapređenje parlamentrane prakse, o čemu je govorio Petar Vasilev, nacionalni programski koordinator Švajcarske kancelarije za saradnju. 

Podršku i poziv na novu rundu saradnje Zelenoj parlamentarnoj grupi uputio je i Tomislav Janković, narodni poslanik i član Odbora za zaštitu životne sredine i član Zelene poslaničke grupe Narodne skupštine.  

Zelena oarlamentarna grupaPrimere dosadašnje dobre prakse i mogućnosti zajedničkog rada uz reči podrške, na konferenciji su predstavili i Lidija Radulović, predstavnica Fondacije BFPE za otvoreno društvo i neformalnog sekretarijata Zelene poslaničke grupe Narodne skupštine i Miloš Stojanović, predstavnik NVO „Zeleni Sad“ i Radne grupe Zelena stolica pri Skupštini grada Novog Sada.

Da će saradnja Zelene parlamentarne grupe i njenih partnera u budućnusti biti aktivna i da će rezultirati konkretnim aktivnostima i rezultatima potvrđeno je na kraju osnivačke konferencije donošenjem zaključaka sa sledećim smernicama na kojima će biti zasnovan rad Zelene parlamentrane grupe: 

•Zelena parlamentarna grupa će podržavati i podsticati stvaranje sistemskih preduslova za formulisanje i sprovođenje politika iz oblasti zaštite životne sredine;

•Zelena parlamentarna grupa će  podržavati i podsticati saradnju između institucija koje se bave zaštitom životne sredine i održivim razvojem u AP Vojvodini i institucija koje su relevantni subjekti u kreiranju i sprovođenju politika, kako na regionalnom, tako i na lokalnom nivou; 

•Zelena parlamentarna grupa će se zalagati za stvaranje sistemskih preduslova za  za održivi razvoj uz korišćenje obnovljivih izvora energije – uklučujući ekonomsku, ekološku i socijalnu dimenziju;

•Zelena parlamentarna grupa će se zalagati da svojim  angažovanjem pruži podršku lokalnim samoupravama za uspostavljanje dobre prakse kako u korišćenju svojih potencijala u cilju zaštite životne sredine, tako i u svim oblastima koje doprinose ruralnom i održivom razvoju.