09. 02. 2021.Informacija sa sednica skupštinskih odbora

Sednice skupštinskih odbora

Novi Sad, 09. februar – U Skupštini AP Vojvodne danas su zasedala dva skupštinska odbora. Na svojoj drugoj po redu sednici u novom sazivu, članice i članovi Odbora za poljoprivredu su se upoznali sa Izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana za 2019. godinu. Na sednici je razmatran Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2019. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2019. godinu. Odbor je jednoglasno usvojio oba izveštaja i predlažio Skupštini da ih na svojoj sednici razmotri i usvoji.  U skladu sa Poslovnikom o radu, nadležnostima i delokrugom rada, jednoglasno je donet i Godišnji program rada Odbora za poljoprivredu za 2021. godinu. 

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci održao je drugu po redu sednicu. Odboru je predstavljen Godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2019. godinu, sa posebnim osvrtom na delove izveštaja koji spadaju u nadležnosti rada Odbora. 

To se pre svega odnosi na oblast javnog zdravlja gde je istaknuto da se u AP Vojvodini svake godine donosi i sprovodi čitav niz posebnih programa koji imaju za cilj unapređenje javnog zdravlja, podršku osetljivim grupama stanovništva i prevenciju teških i retkih oboljenja. Posebna pažnja je posvećena i oblasti prava deteta, gde je naglašena potreba daljeg unapređenja rada na prevenciji i edukaciji o pravima deteta. U izveštajnom periodu, 2019. godine, širom sveta kao i u Republici Srbiji, nizom manifestacija i stručnih skupova, obeleženo je 30. godina od usvajanja Konvencije UN o pravima deteta.  

Sednice skupštinskih odbora

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je 2019. godine održala svoju posebnu tematsku sednicu posvećenu pravima deteta, a pokrajinske poslanice i poslanici su u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana imali niz edukacija, između ostalog i o preavima deteta, rečeno je na sednici.      

Odbor je razmotrio i usvojio Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2019. godinu, kao i Završni račun tog Fonda za 2019. godinu na koji Skupština daje saglasnost. Na sednici je donet i Godišnji program rada Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.