19. 02. 2020.Informacija sa sednica skupštinkih odbora

Odbor za nauku i obrazovanjeNovi Sad, 19. februar - U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine danas su održane sednice pet skupštinskih odbora. Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 21. sednicu. Odbor je razmotrio i jednoglasno prihvatio Informaciju o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2019/2020. godini sa zaključcima Pokrajinske vlade. Za smeštaj u domove učenika srednjih škola u AP Vojvodini konkurisalo je 2.992 učenika, a primljeno je 2.616. Za prijem u domove učenika za decu sa smetnjama u razvoju primljeno je 176 đaka, odnosno svi koji su konkurisli. 

Za trajnije rešenje pitanja podizanja kvaliteta učeničkog standarda na području AP Vojvodine neophodno je proširiti kapacitete postojećih domova. Resorni pokrajinski sekretarijat je za naredni period predvideo odgovarajuće mere u cilju obezbeđivanja uslova za nastavak aktivnosti na proširenju smeštajnih kapaciteta u učeničkim domovima, rečeno je između ostalog u obrazloženju predloga i u diskusiji na sednici. Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je na današnjoj sednici utvrdio i Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru.

Odbor za propiseOdbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 34. sednicu na kojoj je razmatrao predloge pokrajinskih skupštinskih odluka sa stanovišta njihove usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje. Nakon razmatranja, Odbor je mišljenja da su pravno mogući sledeći predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za period od 2021. do 2035. godine, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica – državna granica (pravac Baja) sa elementima za direktno sprovođenje.

Odbor za poljoprivreduOdbor za poljoprivredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju  33. sednicu. Odbor je na sednici razmatrao Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda. Tokom razmtranja i diskusije o navedenom prelogu, članice i članovi Odbora akcenat su stavili na planirana zaduživanja i ulaganja u protivgradnu zaštitu, nabavku raketa za protivgradnu zaštitu i u unapređenje rada Meteorološkog radarskog i raketnog centra „Fruška gora“. Za ovu godinu, planirana su značajna ulaganja u cilju efikasnije odbrane od grada i uvođenja sistema automatizovane zaštite poljoprivrednih useva i zasada na području navedenog raketnog centra, koji pokriva sedam stotina hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega je više od dve trećine obradivo zemljište. Odbor je podržao mere za unapređenje protivgradne zaštite u Vojvodini, kao dominantnoj poljoprivrednoj regiji, ukazujući na njihov značaj sa stanovišta zaštite i očuvanja useva i održivosti ratarske proizvodnje. 

Odbor za urbanizamOdbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju  24. sednicu. Odbor je razmotrio i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za period od 2021. do 2035. godine. Postojeći Regionalni prostorni plan AP Vojvodine donet je 2011. godine i važi do 2020. čime su stvoreni uslovi za izradu novog. Aktivnosti na izradi novog Prostornog plana za područje AP Vojvodine koordinisane su sa aktivnostima na izradi Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine. Time će Regionalni prostorni plan dati rešenja za dugoročne osnove organizacije, uređenja, korišćenja i zaštite prostora AP Vojvodine u skladu sa novim republičkim prostornim planom. Takođe, uporedo sa izradom Regionalnog prostornog plana biće izrađena i strateška procena njegovog uticaja na životnu sredinu. Odbor je na sednici razmotrio i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica – državna granica (pravac Baja) sa elementima za direktno sprovođenje. 

Odbor za zadravstvo, demografiju i društvenu brigu o deciOdbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 18. sednicu. Odbor je razmatrao Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda, stavljajući akcenat na deo predloga u vezi sa planiranim zaduživanjima za potrebe opremanja zdravstvenih ustanova i za nabavku savremene medicinske opreme. Nakon razmatranja i konstruktivne diskusije, Odbor je usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda.