23. 12. 2019.Obaveštenje o Zaključku Ustavnog suda

Novi Sad, 23. decembar - Ustavni sud Republike Srbije, na osnovu člana 167. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, na sednici sudskog Veća održanoj 5. decembra 2019. godine, doneo je Zaključak u kome se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Pokrajinske skupštinske odluke o utvrđivanju i svečanom obeležavanju datuma od pokrajinskog značaja, objavljenu u „Službenom listu AP Vojvodine“ broj 29/18.

Polazeći od Ustava, zakona i Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine prilikom razmatranja inicijative, Ustavni sud je između ostalog, u zaključku ocenio da je Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine navedenu Pokrajinsku skupštinsku odluku donela u skladu sa ustavnim ovlašćenjem i zakonom predviđenom nadležnošću, imajući u vidu da je predmet osporenog opšteg akta uređenje pitanja od pokrajinskog značaja iz oblasti kulture i ostvarivanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina na upotrebu nacionalnih simbola, znamenja i praznika na području autonomne pokrajine, kao i nadležnosti pokrajinskih organa u vezi sa sprovođenjem osporene Odluke.         

Imajući u vidu navedeno, Ustavni sud je podnetu inicijativu odbacio, saglasno odredbi člana 36. stav 1. tačka 5) Zakona o Ustavnom sudu jer je ocenio da je inicijativa očigledno neosnovana.

NAPOMENA: U prilogu se nalazi Zaključak Ustavnog suda Republike Srbije.

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.