23. 12. 2019.Обавештење о Закључку Уставног суда

Нови Сад, 23. децембар - Уставни суд Републике Србије, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, на седници судског Већа одржаној 5. децембра 2019. године, донео је Закључак у коме се одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости Покрајинске скупштинске одлуке о утврђивању и свечаном обележавању датума од покрајинског значаја, објављену у „Службеном листу АП Војводине“ број 29/18.

Полазећи од Устава, закона и Статута Аутономне покрајине Војводине приликом разматрања иницијативе, Уставни суд је између осталог, у закључку оценио да је Скупштина Аутономне покрајине Војводине наведену Покрајинску скупштинску одлуку донела у складу са уставним овлашћењем и законом предвиђеном надлежношћу, имајући у виду да је предмет оспореног општег акта уређење питања од покрајинског значаја из области културе и остваривања људских права и права припадника националних мањина на употребу националних симбола, знамења и празника на подручју аутономне покрајине, као и надлежности покрајинских органа у вези са спровођењем оспорене Одлуке.         

Имајући у виду наведено, Уставни суд је поднету иницијативу одбацио, сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 5) Закона о Уставном суду јер је оценио да је иницијатива очигледно неоснована.

НАПОМЕНА: У прилогу се налази Закључак Уставног суда Републике Србије.