19. 12. 2019.Održana sednica Odbora za propise

Odbor za propiseNovi Sad, 19. decembar - Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas svoju 33. sednicu. Odbor je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom, razmatrao veći broj predloga pokrajinskih skupštinskih odluka koje su predložene za dnevni red predstojeće 35. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i to:

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu, 

Odbor za propisePredlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o programu neurorehabilitacije pacijenata s posledicama oboljenja i povreda centralnog nervnog sistema u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu rane procene nutritivnog statusa kritično obolelog hirurškog bolesnika u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Posebnom programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje, 

Odbor za propisePredlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Državnog puta jedan b reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg)–Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran-Bečej-Kikinda–Granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo), 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala hidrosistema DTD Vrbas-Bezdan od ušća u Kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Državnog puta dva a reda br. 100 za potrebe rekonstrukcije i modernizacije puta i izgradnje biciklističke staze na deonici Novi Sad – Stara Pazova (do granice sa administrativnim područjem grada Beograda), sa detaljnom razradom,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o otpisu duga nastalog u okviru Programa stambenog zbrinjavanja izbeglih, prognanih i raseljenih lica u periodu od 2007. do 2017. godine, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o statusnoj promeni Univerziteta u Novom Sadu, Učiteljskog fakulteta na Mađarskom nastavnom jeziku u Subotici i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Ustanove „Muzej 20 21“. 

Nakon razmatranja i diskusije, Odbor predlaže Skupštini da svaki od navedenih predloga razmotri i da donese pokrajinske skupštinske odluke u predloženom tekstu.