19. 12. 2019.Одржана седница Одбора за прописе

Odbor za propiseНови Сад, 19. децембар - Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржаo je данас своју 33. седницу. Одбор је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом, разматрао већи број предлога покрајинских скупштинских одлука које су предложене за дневни ред предстојеће 35. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине и то:

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, 

Odbor za propiseПредлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму неурорехабилитације пацијената с последицама обољења и повреда централног нервног система у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму ране процене нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење, 

Odbor za propiseПредлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута један б реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)–Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда–Гранични прелаз са Румунијом (Наково), 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хидросистема ДТД Врбас-Бездан од ушћа у Канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Државног пута два а реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем града Београда), са детаљном разрадом,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о отпису дуга насталог у оквиру Програма стамбеног збрињавања избеглих, прогнаних и расељених лица у периоду од 2007. до 2017. године, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о статусној промени Универзитета у Новом Саду, Учитељског факултета на Мађарском наставном језику у Суботици и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Установе „Музеј 20 21“. 

Након разматрања и дискусије, Одбор предлаже Скупштини да сваки од наведених предлога размотри и да донесе покрајинске скупштинске одлуке у предложеном тексту.