16. 12. 2019.Održana sednica Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

Odbor za urbanizamNovi Sad, 16. decembar -  Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 23. sednici, razmatrao je: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Državnog puta jedan b reda - granični prelaz sa Republikom Mađarskom (Bački Breg) – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran – Kikinda - granični prelaz sa Republikom Rumunijom (Nakovo), Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema, kao i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala hidrosistema DTD Vrbas - Bezdan od ušća u kanal Bečej - Bogojevo do hidročvora Vrbas. Kako je pojašnjeno na sednici, donošenjem navedenog prostornog plana stvara se planski osnov za pristupanje čišćenju kanala, odlaganju mulja i za rekonstrukciju postrojenja za cišćenje. Po završetku čišćenja, kanal će biti doveden u prvobitno stanje kakav je i bio kada se izgradio, što znači da će moći da se koristi i za plovidbu, dok će jedinica lokalne samouprave moći svojim planom da uredi obalu i izgradi primerene sadržaje ili marinu. Odbor za urbanizam Dalje, Odbor je na sednici razmatrao i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Državnog puta drugog a reda br. 100 za potrebe rekonstrukcije i modernizacije puta i izgradnje biciklističke staze na deonici Novi Sad - Stara Pazova (do granice sa administrativnim područjem grada Beograda), sa detaljnom razradom. Odbor je nakon razmatranja, jednoglasno prihvatio svaki od navedenih predloga i predlože Skupštini da razmotri predloge i da donese pokrajinske skupštinske odluke u predloženom tekstu. 

 

 

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.