16. 12. 2019.Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

Odbor za urbanizamНови Сад, 16. децембар -  Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 23. седници, разматрао је: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута један б реда - гранични прелаз са Републиком Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Кикинда - гранични прелаз са Републиком Румунијом (Наково), Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хидросистема ДТД Врбас - Бездан од ушћа у канал Бечеј - Богојево до хидрочвора Врбас. Како је појашњено на седници, доношењем наведеног просторног плана ствара се плански основ за приступање чишћењу канала, одлагању муља и за реконструкцију постројења за цишћење. По завршетку чишћења, канал ће бити доведен у првобитно стање какав је и био када се изградио, што значи да ће моћи да се користи и за пловидбу, док ће јединица локалне самоуправе моћи својим планом да уреди обалу и изгради примерене садржаје или марину. Odbor za urbanizam Даље, Одбор је на седници разматрао и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Државног пута другог а реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад - Стара Пазова (до границе са административним подручјем града Београда), са детаљном разрадом. Одбор је након разматрања, једногласно прихватио сваки од наведених предлога и предложе Скупштини да размотри предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке у предложеном тексту.