18. 09. 2019.Održana 33. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Sednica Skupštine VojvodineNovi Sad,, 18. septembar  - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju 33. sednicu, kojom su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik pokrajinske Skupštine i potpredsednici. Pokrajinske poslanice i poslanici izjašnjavali su se o šesnaest tačaka usvojenog dnevnog reda.

Na početku sednice, Skupština je usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu u periodu januar – jun 2019. godine. Ostvareni tekući prihodi i primanja u navedenom izveštajnom  periodu bili su veći za 2,682 milijardi dinara, odnosno za 8,31 odsto u odnosu na isti period 2018. godine. Izvršeni rashodi i izdaci bili su veći za 2,619 milijardi dinara, odnosno za 9,33 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Na današnjoj sednici doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu. Rebalansom budžeta AP Vojvodine za 2019. godinu, ukupan obim Pokrajinskog budžeta utvrđen je u iznosu od 74,9 milijardi dinara. Između ostalog, rebalansom, oko 500 miliona dinara usmereno je u oblast socijalne zaštite, pre svega za ulaganja u ustanove socijalne zaštite i finansijsku pomoć mladim bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća, zatim u kulturu, obrazovanje i politiku za mlade. Kapitalni rashodi iznose 19,7 milijardi dinara, što je za 402,4 miliona više u odnosu na početni budžet za ovu godinu. 

Sednica Skupštine Vojvodine

U nastavku sednice, Skupština je donela pet pokrajinskih skupštinskih odluka u vezi sa godišnjim programima i unapređenjem mera podrške razvoju poljoprivrede kao glavne privredne grane na području AP Vojvodine. Donete su: Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu, zatim, Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godinu, kao i Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini. 

Izglasana je Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskim administrativnim taksama, a zatim i Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad. 

Sednica Skupštine Vojvodine

Dalje, donete su tri pokrajinske skupštinske odluke u cilju donošenja prostornih planova za područja posebne namene u Pokrajini. Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Ponjavica“, Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica - državna granica (pravac Baja) sa elementima za direktno sprovođenje i Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci Velike droplje“.

Izrada i donošenje navedenih prostornih planova zaštićenih prirodnih dobara je u skladu sa prioritetima Pokrajinske vlade u oblasti očuvanja i zaštite prirode i ekosistema, kao i njihovog održivog razvoja. Park prirode „Ponjavica“ karakteriše banatska istoimena rečica i po raznovrsnosti prirode ovaj predeo predstavlja potencijal za razvoj turističke ponude, posebno sa rekreativnog i edukativno-ekološkog aspekta. 

Specijalni rezervat prirode „Pašnjaci Velike droplje“ obuhvata prostor u opštinama Kikinda i Novi Kneževac prema tromeđi sa Mađarskom i Rumunijom. Nalazi se pod snažnim uticajem čovekovih aktivnosti i prirodnih procesa, koji su izazvali drastičan pad populacije velike droplje, koja je uvrštena u listu najugroženijih vrsta na planeti i strogo je zaštićena u Srbiji. Prostornim planom će se regulisati adekvatne mere i aktivnosti koje će doprineti smanjenju negativnih uticaja i očuvanju poslednjeg utočišta ove vrste u našoj zemlji.

Sednica Skupštine VojvodineKada je reč o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica – državna granica sa Mađarskom, u pravcu Baje, za realizaciju navedene odluke i završetak izrade prostornog plana planirana su sredstva iz projekta prekogranične saradnje DKMT regije, finansiranog od strane EU IPA fondova u iznosu od 90 hiljada evra. U okviru Programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija realizuje se projekat pod nazivom „Železnica iz snova“, koji ima za cilj izradu projektno-tehničke dokumentacije za deonicu pruge Subotica – Baja, dužine 58,42 kilometra. Realizacijom ovog projekta biće kompletirana projektno-tehnička dokumentacija za celu prugu Segedin – Subotica – Baja (97,65 km), čime će biti stvoreni uslovi za izgradnju pruge. 

Skupština je usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2018. godinu. Donela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o promeni sedišta ustanove Studentskog centra "Subotica" u Subotici, Odluku o imenovanju člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu kao i Odluku o imenovanju člana Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.