18. 09. 2019.Одржана 33. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine VojvodineНови Сад,, 18. септембар  - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју 33. седницу, којом су председавали Иштван Пастор, председник покрајинске Скупштине и потпредседници. Покрајинске посланице и посланици изјашњавали су се о шеснаест тачака усвојеног дневног реда.

На почетку седнице, Скупштина је усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину у периоду јануар – јун 2019. године. Остварени текући приходи и примања у наведеном извештајном  периоду били су већи за 2,682 милијарди динара, односно за 8,31 одсто у односу на исти период 2018. године. Извршени расходи и издаци били су већи за 2,619 милијарди динара, односно за 9,33 одсто у односу на исти период претходне године.

На данашњој седници донета је Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину. Ребалансом буџета АП Војводине за 2019. годину, укупан обим Покрајинског буџета утврђен је у износу од 74,9 милијарди динара. Између осталог, ребалансом, око 500 милиона динара усмерено је у област социјалне заштите, пре свега за улагања у установе социјалне заштите и финансијску помоћ младим брачним паровима за куповину сеоских кућа, затим у културу, образовање и политику за младе. Капитални расходи износе 19,7 милијарди динара, што је за 402,4 милиона више у односу на почетни буџет за ову годину. 

Sednica Skupštine Vojvodine

У наставку седнице, Скупштина је донела пет покрајинских скупштинских одлука у вези са годишњим програмима и унапређењем мера подршке развоју пољопривреде као главне привредне гране на подручју АП Војводине. Донете су: Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, затим, Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. годину, као и Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години. 

Изгласана је Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинским административним таксама, а затим и Покрајинска скупштинска одлука о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад. 

Sednica Skupštine Vojvodine

Даље, донете су три покрајинске скупштинске одлуке у циљу доношења просторних планова за подручја посебне намене у Покрајини. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“, Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица - државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење и Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци Велике дропље“.

Израда и доношење наведених просторних планова заштићених природних добара је у складу са приоритетима Покрајинске владе у области очувања и заштите природе и екосистема, као и њиховог одрживог развоја. Парк природе „Поњавица“ карактерише банатска истоимена речица и по разноврсности природе овај предео представља потенцијал за развој туристичке понуде, посебно са рекреативног и едукативно-еколошког аспекта. 

Специјални резерват природе „Пашњаци Велике дропље“ обухвата простор у општинама Кикинда и Нови Кнежевац према тромеђи са Мађарском и Румунијом. Налази се под снажним утицајем човекових активности и природних процеса, који су изазвали драстичан пад популације велике дропље, која је уврштена у листу најугроженијих врста на планети и строго је заштићена у Србији. Просторним планом ће се регулисати адекватне мере и активности које ће допринети смањењу негативних утицаја и очувању последњег уточишта ове врсте у нашој земљи.

Sednica Skupštine VojvodineКада је реч о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница са Мађарском, у правцу Баје, за реализацију наведене одлуке и завршетак израде просторног плана планирана су средства из пројекта прекограничне сарадње ДКМТ регије, финансираног од стране EU IPA фондова у износу од 90 хиљада евра. У оквиру Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија реализује се пројекат под називом „Железница из снова“, који има за циљ израду пројектно-техничке документације за деоницу пруге Суботица – Баја, дужине 58,42 километра. Реализацијом овог пројекта биће комплетирана пројектно-техничка документација за целу пругу Сегедин – Суботица – Баја (97,65 km), чиме ће бити створени услови за изградњу пруге. 

Скупштина је усвојила Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2018. годину. Dонела је Одлуку о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о промени седишта установе Студентског центра "Суботица" у Суботици, Одлуку о именовању члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду као и Одлуку о именовању члана Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду.