16. 09. 2019.Informacija sa sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

Odbor za poljoprivreduNovi Sad, 16. septembar – Odbor za poljoprivredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 30. sednici, razmatrao je i usvojio pet predloga pokrajinskih skupštinskih odluka u vezi sa godišnjim programima i unapređenjem mera podrške razvoju poljoprivrede kao glavne privredne grane na području AP Vojvodine. Razmotreni su i prihvaćeni: Predlog pokrajinske skupštinske odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godinu i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini. Odbor predlaže Skupštini da razmotri navedene predloge i da donese pokrajinske skupštinske odluke.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 17. sednici, razmatrao je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana. Nakon upoznavanja sa dokumentom i diskusije, Odbor je dao pozitivno mišljenje na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana.

Odbor za urbanizamOdbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, na svojoj 21. sednici, razmatrao je i prihvatio: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Ponjavica“, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica - državna granica (pravac Baja) sa elementima za direktno sprovođenje, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci Velike Droplje“ i Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2018. godinu.

Odbor za urbanizamKako je rečeno u obrazloženju predloga na sednici, izrada i donošenje prostornih planova zaštićenih prirodnih dobara je u skladu sa prioritetima Pokrajinske vlade u oblasti očuvanja i zaštite prirode i ekosistema, kao i njihovog održivog razvoja. Park prirode „Ponjavica“ karakteriše banatska istoimena rečica i po raznovrsnosti prirode ovaj predeo predstavlja potencijal za razvoj turističke ponude, posebno sa rekreativnog i edukativno-ekološkog aspekta. Specijalni rezervat prirode „Pašnjaci velike droplje“ obuhvata prostor u opštinama Kikinda i Novi Kneževac prema tromeđi sa Mađarskom i Rumunijom. Nalazi se pod snažnim uticajem čovekovih aktivnosti i prirodnih procesa, koji su izazvali drastičan pad populacije velike droplje, koja je uvrštena u listu najugroženijih vrsta na planeti i strogo je zaštićena u Srbiji. Prostornim planom će se regulisati adekvatne mere i aktivnosti, koje će doprineti smanjenju negativnih uticaja i očuvanju poslednjeg utočišta ove vrste u našoj zemlji.

Odbor za urbanizamKada je reč o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica – državna granica sa Mađarskom, u pravcu Baje, za realizaciju ove odluke i završetak izrade Prostornog plana planirana su sredstva iz projekta prekogranične saradnje DKMT regije finansiranog od strane EU IPA fondova u iznosu od 90 hiljada evra. U okviru Programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija realizuje se projekat pod nazivom Železnica iz snova, koji ima za cilj izradu projektno-tehničke dokumentacije za deonicu pruge Subotica – Baja, dužine 58,42 kilometra. Realizacijom ovog projekta biće kompletirana projektno-tehnička dokumentacija za celu prugu Segedin – Subotica – Baja (97,65 km), čime će biti stvoreni uslovi za izgradnju pruge. Odbor predlaže Skupštini da razmotri navedene predloge i da donese pokrajinske skupštinske odluke.