13. 06. 2019.Посланици Зелене парламентарне групе посетили Велики бачки канал

Нови Сад, 13. јун – Зелена парламентарна група Скупштине АП Војводне обишла је данас Велики бачки канал у циљу упознавања са стањем ревитализације, измуљавања и чишћења воде, као и са уређењем приобаља Великог бачког канала.

У врху приоритета залагања и рада Зелене парламентарне групе, коју чини више од 40 покрајинских посланика, су радови на Великом бачком каналу, с обзиром на то да ови посланици својим активностима настоје да подстичу и унапређују стварање системских предуслова за формулисање и спровођење политика из области заштите животне средине.

Председница Председништва Зелене парламентарне групе Бранислава Јефтић истакла је да заједничким напорима може да се утиче на повећање свести и спровођење акција спречавања сваке врсте загађења али и на доношење и спровођење прописа којим би  се додатно заштитила и очувала каналска мрежа.

”Један од основних принципа рада Зелене парламентарне групе је залагање за увођење  “зеленог аспекта” у процесе креирања и доношења кључних одлука које се доносе у Скупштини АП Војводине. Из тог разлога овом приликом апелујемо на представнике  локалних/покрајинских/републичких власти да својим  ангажовањем пруже подршку локалним самоуправама за успостављање добре праксе како у области ефикасног управљања природним ресурсима, укључујући утврђивање стабилне политике борбе против климатских промена, тако и у свим областима које доприносе руралном развоју и штите животну средину”, рекла је Јефтић.  

Како је наглашено приликом обиласка, загађење Великог бачког канала, одакле вода отиче у реку Тису, а затим у Дунав, препознат је као један од највећих еколошких проблема у Србији. Канал од Бездана на Дунаву до Бечеја на Тиси, дугачак 118 км, је најзагађенији низводно од Хидрочвора Врбас. Загађење је у великој мери последица испуштања непречишћених индустријских вода пре свих у Врбасу, Кули и Црвенки, као и испуштање комуналних отпадних вода без претходног третмана. Због деценијског загађења, Велики бачки канал представља црну еколошку тачку на националном и европском нивоу, због чега је решавање овог проблема од  државног и међународног интереса.

Скупштина Аутономне покрајине Војводине донела је 2017. године Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала ХС ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас. 

Израдом просторног плана подручја посебне намене створио се плански основ за радове чишћења канала, у смислу дефинисања депонијских поља за одлагање муља и дефинисање технологије пречишћавања истог, као и начин коришћења водног земљишта након завршетка поступка ремедијације. 

Приликом данашње посете, стручну подршку и вођење кроз све сегменте радова на Великом бачком каналу пружили су представници ЈВП Воде Војводине на челу са помоћником директора Стеваном Илинчићем задуженим за ХС ДТД.