27. 05. 2019.Informacija sa sednica skupštinskih odbora

Odbor za propiseNovi Sad, 27. maj - Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 29. sednicu. Odbor je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom, razmatrao Predlog Deklaracije o zaštiti životne sredine u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prenošenju određenih ovlašćenja na Pokrajinsku vladu koja ima Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti zdravstva, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj upravi i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini. Odbor je utvrdio da je svaki od navedenih predloga u saglasnosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje. 

Odbor za propise

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 23. sednicu na kojoj je razmatrao i usvojio Predlog Deklaracije o zaštiti životne sredine u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Kako je rečeno u obrazloženju predloga, polazeći od toga da se  deklaracijom izražava opšti stav Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine o pojedinim pitanjima od značaja i interesa za pokrajinu, a imajući u vidu i obaveze autonomne pokrajine u sistemu zaštite životne sredine, stekli su se uslovi da Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ovom deklaracijom izrazi svoje stavove, osnovna opredeljenja i prioritetne aktivnosti pokrajinskih organa u oblasti zaštite životne sredine. 

Odbor za urbanizam i prostorno planiranje

U Deklaraciji se navodi da će AP Vojvodina, između ostalog, preduzeti mere da se u procesu obrazovanja mladih stiču znanja i podiže svest o značaju zaštite, unapređivanja životne sredine i održivog razvoja i cirkularne ekonomije. U tom smislu, posebno se pozivaju organizacije civilnog društva da se uključe u donošenje odluka u vezi sa zaštitom životne sredine. Dalje, navodi se da će biti preduzete odgovarajuće mere sa ciljem da ustanove čiji je osnivač AP Vojvodina, do kraja 2024. godine, pripreme projektnu dokumentaciju na osnovu koje će, najkasnije do kraja 2029, sa postojećih sistema za zagrevanje objekata na mazut i ugalj, preći na energetski efikasnije sisteme. Takođe, planirano je i da se u saradnji sa organima gradova: Novi Sad, Vršac, Zrenjanin, Kikinda, Pančevo, Sombor, Sremska Mitrovica i Subotica, u narednih 10 godina, zajednički prioritetno podstiče unapređenje javnog gradskog prevoza nabavkom i korišćenjem ekološki prihvatljivih vozila na električnu energiju i gas. Deklaracijom su obuhvaćene i aktivnosti na zaštiti prirodnih vrednosti i biološke raznovrsnosti,zatim na unapređenju sistema zaštićenih područja, povećanju pošumljenosti, te saradnja sa opštinama u realizaciji programa za otklanjanje štete nanete ekosistemima zbog bacanja proizvoda izrađenih od plastike, i drugo. Deklaracijom se predviđa rok do 2020. godine za povlačenje plastičnih kesa iz prodaje na teritoriji AP Vojvodine.

Odbor za urbanizam i prostorno planiranjeOdbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 25. sednicu, na kojoj je razmotrio i prihvatio Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu. Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine je u 2018. godini realizovao aktivnosti u skladu sa Godišnjim planom rada i drugim obavezujućim dokumentima, kroz različite vidove stručne podrške i edukacija, učešće u projektima, saradnju i koordinaciju sa pokrajinskim i lokalnim mehanizmima u procesima evropskih integracija, kao i sa instiucijama i organizacijama EU.  Među aktivnostima u prošloj godini, Fond „Evropski poslovi“ je zajedno sa Skupštinom Autonomne pokrajine Vojvodine i Skupštinom evropskih regiona AER, u Novom Sadu uspešno organizovao i Poslovni forum koji je okupio veliki broj poslovnih subjekata iz različitih delova Evrope.