11. 04. 2019.Одржана 29. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine VojvodineНови Сад, 11. април - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју 29. седницу у актуелном сазиву.  Скупштина је на седници донела Покрајинску скупштинску одлуку о Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине. Наведеном одлуком, надлежности и рад Жалбене комисије Аутономне покрајине Војводине усклађени су са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, који је почео да се примењује 1. јануара ове године.

Скупштина је донела Кодекс понашања службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине Војводине.Кодекс је донет ради утврђивања правила понашања којих се приликом обављања послова из свог делокруга морају придржавати службеници и намештеници запослени у покрајинским органима, службама и организацијама чији је оснивач АП Војводина, у смислу члана 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, као и ради начина праћења његове примене и упознавања јавности са овим правилима, са циљем успостављања односа трајног поверења грађанки и грађана према органима Аутономне покрајине Војводине.   

Sednica Skupštine VojvodineПокрајинске посланице и посланици обавили су расправу о Годишњем извештају Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2018. годину и на тај начин се упознали са активностима, спроведеним истраживањима, подацима, уоченим неправилностима, мишљењима, препрорукама, плановима и другим битним детаљима у вези са радом институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана у претходној години. Извештај је на седници представио Покрајински заштитник грађана – омбудсман, проф. др Зоран Павловић. У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, сваке године, најкасније до 31. марта Покрајински омбусман Скупштини подноси редован годишњи извештај о свом раду.

У наставку заседања, Скупштина Аутономне покрајине Војводине размотрила је Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и донела закључак да се поменути извештај усваја. 

Sednica Skupštine Vojvodine

Такође, размотрен је и усвојен Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2018. годину. На данашњој седници донета је и Одлука о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.