01. 03. 2019.Poslanica Mia Strajin na 72. zasedanju Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminisanje diskriminacije žena

Ženeva/Novi Sad 01. mart – Poslanica Skupštine AP Vojvodine i koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Mia Strajin u Ženevi učestvuje kao predstavnica Skupštine AP Vojvodine u državnoj delegaciji Republike Srbije na predstavljanju Četvrtog periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacija žena na 72. zasedanju Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminisanje diskriminacije žena.

Zadatak delegacije je da članovima Komiteta pruži odgovore i uverenja da Republika Srbija poštuje obaveze preuzete ratifikacijom Međunarodne konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), pre 38 godina. 

Poslanica Strajin je na zasedanju Komiteta U Ženevi predstavljala aktivnosti AP Vojvodine u primeni CEDAW Konvencije – institucionalni i normnativni okvir i praksu pokrajinskih institucija u oblasti zaštite ljudskih prava žena, prevencije diskriminacije i borbe protiv nasilja nad ženama. On a je istakla da se posebna pažnja usmerava na unpređenje i zaštitu prava žena koje se nalaze u viskom riziku od višestruke diskriminacije, a to su žene na selu, žene sa invaliditetom i Romkinje. Takođe, istaknuto je da je u Republici Srbiji, uspostavljen jasan društveni i politički konsenzus o potrebi efikasnog suzbijanja nasilja nad ženama, te da se politike u ovoj oblasti sprovode efiksano i na odgovarajući način.

Do sada je Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena podneto ukupno četiri izveštaja o primeni ove Konvencije. Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena Vlada Republike Srbijeje usvojila na sednici održanoj 27. jula 2017. godine.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je koordinirala rad na ovom dokumentu i sačinila ga u skladu sa smernicama Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena. U izradi ovog Izveštaja učestvovali su odbor za ljudska i manjinska prava, svi relevantni republički i pokrajinski resori izvršne vlasti, Republički zavod za statistiku, Nacionalna služba za zapošljavanje, Privredna komora Srbije kao i gradska uprava Grada Beograda. Takođe, svoj doprinos su dale organizacije civilnog društva.

 

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.