13. 02. 2019.Održana 28. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Sednica Skupštine AP VojvodineNovi Sad, 13. februar - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju 28. sednicu. Pokrajinske poslanice i poslanici obavili su raspravu i izjašnjavali su se o deset tačaka usvojenog dnevnog reda. Skupština je na današnjoj sednici donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda. Ova pokrajinska skupštinska odluka doneta je sa ciljem da se putem zaduživanja u iznosu od milijardu dinara, obezbede finansijska sredstva za opremanje zdravstvenih ustanova na teritoriji AP Vojvodine savremenim medicinskim aparatima i medicinskom opremom. Između ostalog, predviđena je kupovina aparata za magnetnu rezonancu, CT, anestezioloških aparata i druge savremene opreme, rečeno je na sednici.

Doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava za unapređenje položaja nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i razvoj multikulturalizma i tolerancije. Odlukom se na celovit način određuje dodela budžetskih sredstava za unapređivanje položaja nacionalnih manjina i razvoj multikulturalizma i tolerancije, kao i za afirmativne mere u cilju popravljanja položaja pripadnika nacionalnih zajednica. Za sprovođenje ove odluke predviđeno je 47. miliona dinara. Takođe, doneta je i Pokrajinska skupštinska odluka o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina. Sednica Skupštine AP VojvodineOdlukom su jasno i precizno utvrđeni kriterijumi za dodelu sredstava, kao i obaveze korisnika sredstava i drugi bitni elementi. Za sprovođenje ove pokrajinske skupštinske odluke u pokrajinskom budžetu za 2019. godinu, predviđeno je 60 miliona dinara. 

Skupština je na današnjoj sednici donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Novi Sad“. Osnivač društva je Autonomna pokrajina Vojvodina, kao vlasnik sa 100 posto udela u ukupnom kapitalu Društva. „Naučno-tehnološki park Novi Sad“ d.o.o. treba da omogući istraživačima u naučnoistraživačkim institucijama da rezultate svojih istraživanja pretoče u proizvode, usluge, procese ili softver koji će naći svoje mesto na tržištu, veću vidljivost fakulteta u međunarodnom i domaćem privrednom i istraživačkom okruženju, kao i da pomogne preduzetnicima koji započinju novi biznis u oblasti visokih tehnologija. Jedan od ciljeva Haučno-tehnološkog parka Novi Sad jeste i da omogući većem broju najboljih studenata da nakon završetka svojih studija nađu posao u domenu istraživanja i razvoja u Novom Sadu.

Sednica Skupštine AP Vojvodine

U okviru Haučno-tehnološkog parka Novi Sad, biće organizovana i mreža institucija u cilju transfera tehnologija i znanja iz istraživačkog okruženja u privrednu delatnost.

U nastavku zasedanja, izglasana je Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“, a nakon nje i Pokrajinska skupštinska odluka o zaštiti Parka prirode „Rusanda“. Na sednici su donete i tri pokrajinske skupštinske odluke o donošenju prostornih planova za područja posebne namene na teritoriji AP Vojvodine i to: Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Slano Kopovo“, Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica-Jazak-„Letenka“, sa elementima detaljne regulacije, kao i Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene „Fruška Gora“. Na kraju sednice, Skupština je donela Odluku o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.