11. 02. 2019.Informacija sa sednica skupštinskih odbora

Odbor za zdravstvoNovi Sad, 11. februar - Uoči 28. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, zakazane za sredu, 13. februar, u pokrajinskom parlamentu danas su održane sednice četiri skupštinska odbora. Na svojoj 13. sednici, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci, razmotrio je i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda. Pokrajinska skupštinska odluka predložena je u cilju obezbeđivanja finansijskih sredstava za kupovinu neophodne medicinske opreme namenjene zdravstevnim centrima na teritoriji AP Vojvodine, putem zaduživanja.

Odbor je na sednici donmeo i Godišnji program rada Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci za 2019. godinu. Odbor će između ostalog, nastaviti da razmatra predloge odluka i opštih akata kojima se uređuju pitanja od pokrajinskog značaja, kao i izveštaje i informacije u oblasti delokruga rada Odbora. Planirano je i održavanje sednica van sedišta Odbora u cilju boljeg upoznavanja sa stanjem na terenu, bliže saradnje sa srodnim organima, institucijama  i ustanovama i davanja punog doprinosa u skladu sa nadležnostima i delokrugom rada ovog resornog skupštinskog radnog tela.            

Odbor za urbanizamNa svojoj 19. sednici, Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, razmotrio je i usvojio četiri predloga pokrajinskih skupštinskih odluka o donošenju prostornih planova za područja posebne namene na teritoriji AP Vojvodine i to: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Rusanda“, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Slano Kopovo“, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica-Jazak-„Letenka“, sa elementima detaljne regulacije, kao i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene „Fruška Gora“. Odbor je doneo Godišnji program rada Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine za 2019. godinu. Programom je obuhvaćeno razmatranje predloga programa, odluka i opštih akata i drugih pitanja iz oblasti urbanizma, prostornog planiranja i stambeno-komunalnih delatnosti, uređivanja i korišćenja građevinskog zemljišta, zaštite i unapređivanja životne sredine i održivog razvoja, očuvanja, monitoringa i razvoja prirodom i radom stvorenih prirodnih vrednosti i dobara, sprečavanja i otklanjanja zagađivanja prirodnih resursa i razmatranje pitanja iz srodnih oblasti. Odbor za urbanizamOdbor će biti aktivan i u radu na terenu, putem održavanja sednica van sedišta Odbora, učešćem u različitim aktivnostima u saradnji sa srodnim organima i nevladinim sektorom, kao i predlaganjem pozitivnih rešenja i inicijativa za rešavanje različitih problema u oblastima za koje Odbor ima nadležnosti. 

Na svojoj 11. sednici, Odbor za nacionalnu ravnopravnost Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine razmatrao je i prihvatio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava za unapređenje položaja nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i razvoj multikulturalizma i tolerancije, kao i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina.

Prvom predloženom odlukom, za čije sprovođenje je planiran ukupan iznos od 47 miliona dinara, na celovit način se određuje dodela budžetskih sredstava za unapređivanje položaja nacionalnih manjina i razvoj multikulturalizma i tolerancije, kao i za afirmativne mere za popravljanje položaja lica koja pripadaju romskoj nacionalnoj manjini.

Za sprovođenje predložene odluke o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete, u pokrajinskom budžetu za 2019. godinu, planiran je iznos od 60,1 milion dinara. 

Odbor za nacionalnu ravnopravnostU nastavku sednice, Odbor se upoznao sa četiri informacije u oblasti obrazovanja, i to sa Informacijom o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2018/2019. godini sa zaključcima, Informacijom o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školsku 2018/2019. godinu sa zaključcima,Informacijom o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2018/2019. godini sa zaključcima, kao i sa Informacijom o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom, sa osvrtom na inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u školskoj 2018/2019. godini.Na sednici je donet i Godišnji plan rada Odbora za 2019. godinu.

Na svojoj 15. sednici, Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine razmotrio je i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Novi Sad“.

Odbor za obrazovanje, nauku i kulturuOsnivač i jedini član društva je Autonomna pokrajina Vojvodina, kao vlasnik 100 odsto udela u ukupnom kapitalu Društva. „Naučno-tehnološki park Novi Sad“ d.o.o. ima za cilj da omogući istraživačima u naučnoistraživačkim institucijama da rezultate svojih istraživanja pretoče u proizvode, usluge, procese ili softver koji će naći svoje mesto na tržištu. Pored toga, treba da omogući veću vidljivost fakulteta u međunarodnom i domaćem privrednom i istraživačkom okruženju, kao i da pomogne preduzetnicima koji započinju novi biznis u oblasti visokih tehnologija. Haučno-tehnološki park Novi Sad trebalo bi da omogući većem broju najboljih studenata da nakon završetka svojih studija nađu posao u domenu istraživanja i razvoja u Novom Sadu. U okviru Haučno-tehnološkog parka Novi Sad biće organizovana i mreža institucija koja treba da omoguće transfer tehnologija i znanja iz istraživačkog okruženja u privrednu delatnost.

Odbor je u nastavku sednice doneo Godišnji programa rada Odbora za 2019.godinu i usvojio sledeće informacije: Informaciju o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2018/2019. godini sa zaključcima, Informaciju o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školsku 2018/2019. godinu sa zaključcima, Informaciju o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2018/2019. godini sa zaključcima i Informaciju o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom, sa osvrtom na inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u školskoj 2018/2019. godini.Odbor za obrazovanje, nauku i kulturu