03. 12. 2018.Održana sednica Ženske parlamentarne mreže

Ženska parlamentarna mrežaNovi Sad, 3. decembar - Ženska parlamentarna mreža Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 16. po redu sednici, razmatrala je Izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).

Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici tzv. “Istanbulska konvencija” predstavlja najsveobuhvatniji i obavezujući međunarodni ugovor u ovoj oblasti čijem donošenju je predhodilo dugogodišnje zauzimanje, posebno nevladinih organizacija koje su aktivne u promociji i zaštiti ženskih prava.

“Istanbulsku” konvenciju, Republika Srbija je potpisala 4. aprila 2012, a Narodna skupština Republike Srbije, 31. oktobra 2013. godine, donela je Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. U junu mesecu ove godine, Vlada Republike Srbije usvojila je predlog zaključka o usvajanju pomenutog izveštaja. Izradu prvog državnog izveštaja koji Srbija podnosi GREVIO ekspertskoj grupi - međunarodnom telu koje je nadležno za praćenje realizacije, vodilo je Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost u saradnji sa 260 subjekata, sa nacionalnog, pokrajinskog i lokalnog nivoa. Nakon predaje izveštaja GREVIO ekspertskoj grupi, naredni korak je dvogodišnji proces evaluacije izveštaja i aktivnosti koje je država preduzela obavezavši se na primenu Istanbulske konvencije.

Ženska parlamentarna mrežaKada je reč o borbi protiv nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja, u čemu AP Vojvodina ima višegodišnje iskustvo, koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine Maja Sedlarević, ocenila je da je dobro što oko tog važnog pitanja postoji politički konsenzus, kao i međuinstitucionalna saradnja i saradnja institucija i nevladinog sektora. „Umrežene nevladine organizacije i institucije uvek daju najbolje rezultate, jer se žene uvek lakše obraćaju nevladinom sektoru nego institucijama, potvrđeno je u praksi. Kontinuirano se radi, ali i dalje moramo da radimo više na sprovođenju akcionih planova“, rekla je između ostalog, mr Maja Sedlarević. 

Tokom razmatranja izveštaja, na sednici je između ostalog, ukazano na važnost dalje primene usvojenih dokumenata, zajedničko i koordinirano delovanje svih mehanizama rodne ravnopravnosti, potrebu pojačanja sankcija za počinioce nasilja i na efikasniju zaštitu i podršku žrtavama nasilja, kao i na iznalaženje mogućnosti za poboljšanje određenih zakonskih rešenja. Predstavljena su iskustva u radu SOS centara namenjenih podršci žrtvama nasilja na području AP Vojvodine.

Ženska parlamentarna mrežaPored države i nevladinog sektora, mediji su takozvani "treći stub" u borbi protiv nasilja nad ženama, koji ima za cilj unapređenje kvaliteta medijskog izveštavanja o rodno zasnovanom nasilju. Novinarka Maša Mileusnić iz grupe "Novinarke protiv nasilja", predstavila je na današnjoj sednici rad te grupe i pojasnila da je reč o otvorenoj grupi kojoj mogu da se priključe sve novinarke koje se bave ili žele da se bave ovom temom, i na taj način spreče senzacionalističko i štetno izveštavanje u medijima. Grupa je formirana na poziv Fonda B92 i Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), sa ciljem da istakne veliku odgovornost medija kada je u pitanju izveštavanje o nasilju nad ženama. „Mi se trudimo da nasilje nad ženama u medijskim izveštajima bude predstavljeno kao društveni problem, jer ono to zapravo i jeste. Takođe, nastojimo da, koliko god je moguće, utičemo da se smanji broj tabloidnog izveštavanja“, kazala je Maša Mileusnić.