22. 11. 2018.Održana sednica neformalne Zelene parlamentarne grupe

Zelena parlamentarna grupaNovi Sad, 22. novembar - Zelena parlamentarne grupe u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, održana je danas svoju  5. sednicu. Članice i članovi Zelene parlamentarne grupe su na sednici, zajednio sa predstavnicima resornih pokrajinskih sekretarijata i stručnjacima u oblasti zaštite životne sredine, razmatrali potencijale AP Vojvodine u korišćenju poljoprivredne biomase, iz ugla ispunjavanja 7 Cilja održivog razvoja Ujedinjenih nacija: Osigurati pristup dostupnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve, nakon čega su doneli odgovarajuće zaključke.

Otvarajući sednicu, Branislava Jeftić, predsednica predsedništva Zelene parlamentarne grupe Skupštine AP Vojvodine, predstavila je ulogu i značaj Zelene parlamentarne grupe u pružanju podrške realizaciji 7 Cilja održivog razvoja Ujedinjenih nacija. „Današnja sednica i razmatranje ove važne teme zajedno sa našim uvaženim gostima pokazuje spremnost da zajednički radimo na unapređenju i promociji politika zaštite životne sredine i održivog razvoja“, poručila je Branislava Jeftić.

Uzimajući u obzir da je jedan od osnovnih principa rada Zelene parlamentarne grupe zalaganje za uvođenje “zelenog aspekta” u procese kreiranja i donošenja ključnih političkih odluka da danas diskutujemo o ciljevima održivog razvoja Uj

Zelena parlamentarna grupa

Prof. dr Milan Matrinov, šef Katedre za inženjerstvo biosistema na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu predsdtavio je na sednici raspoložive potencijale poljoprivredne biomase u AP Vojvodini i mogućnosti njenog korišćenja.edinjenih nacija sa fokusom na njihovo ostvarenje kroz korišćenje potencijala poljoprivredne biomase je za sve nas od izuzetne važnosti, ocenila je Branislava Jeftić.

U cilju sticanja uvida u aktuelno stanje, na sednici su govorili i predstavnici nadležnih pokrajinskih sekretarijata, koji su predstavili aktivnosti koje sprovode u cilju korišćenja potencijala AP Vojvodine u prikupljanju i korišćenju poljoprivredne biomase. 

Sa aktivnostima Pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i podacima o potencijalima poljoprivredne biomase, prisutne je upoznao Saša Igić, pomoćnik resornog pokrajinskog sekretara. O praksi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, koji je kroz svoje nadležnosti donošenja Programa zaštite životne sredine za teritoriju AP Vojvodine, planova i programa upravljanja prirodnim resursima i dobrima ključna karika u stvaranju preduslova za korišćenje potencijala poljoprivredne biomase, govorio je dr Ratko Bajčetić, pomoćnik pokrajinskog sekretara. Ispred Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu skupu su prisustvovali Saša Stevanovoić i Marko Rovčanin, v.d. pomoćnici pokrajinskog sekretara. 

Zelena parlamentarna grupa

Nakon navedenih izlaganja, Branislava Jeftić, predsednica predsedništva Zelene parlamentarne grupe Skupštine AP Vojvodine naglasila je da je pred svim akterima u ovoj oblasti zadatak da ulože napore i da kontinuirano rade na stvaranju sistemskih preduslova za sprovođenje donetih politika koje će doprineti stvaranju zdravijeg, pravednijeg i društveno odgovornog okruženja. Na kraju sednice, zajednički su doneti sledeći zaključci:

Energetski sektor u svetu, Evropskoj uniji, pa tako i u Srbiji suočava se s izazovima održivog razvoja. Da bi se negativan uticaj na životnu sredinu sveo na minimum tokom proizvodnje energije, ali i njene potrošnje, neophodno je da se energetski sistemi razvijaju na održiv način koji će omogućiti, pre svega, sigurno snabdevanje energijom.

1. Zelena parlamentarna grupa podržava i podstiče stvaranje sistemskih preduslova za formulisanje i sprovođenje politika iz oblasti zaštite životne sredine.

2. Zelena parlamentarna grupa podržava i podstiče saradnju između institucija koje se bave proučavanjem mogućnosti korišćenja potencijala biomase u AP Vojvodini i institucija koje su relevantni subjekti u kreiranju i sprovođenju politika, kako na regionalnom, tako i na lokalnom nivou. 

3. Biomasa predstavlja prirodni resurs od velike važnosti za Vojvodinu, a samim tim i za Srbiju. Po svom značaju i teritorijalnom potencijalu svrstava se u najznačajnije izvore obnovljive energije u Srbiji, a po jednostavnosti tehnologije za korišćenje, preradu i primenu spada među najčistije energije, te posebni pažnju treba posvetiti operacionalizaciji njene primene u praksi (kao energenta, kao hrane, kao građevinskog materijala, i/ili kao industrijske sirovine).

4. Korišćenje biomase kao pojedinačno najvećeg potencijala obnovljivih izvora energije u Vojvodini posmatrati i s aspekta održivosti – uklučujući ekonomsku, ekološku i socijalnu dimenziju.

5. Apeluje se na predstavnike lokalnih/pokrajinskih/republičkih vlasti da svojim  angažovanjem promovišu incijative za korišćenje obnovljivih izvora energije. 

6. Predlaže se praćenje i dokumentovanje korišćenja biomase kao goriva na lokalnom i regionalnom nivou .

7. Apeluje se na predstavnike lokalnih/pokrajinskih/republičkih vlasti da svojim  angažovanjem pruže podršku lokalnim samoupravama za uspostavljanje dobre prakse kako u korišćenju potencijala biomase, tako i u svim oblastima koje doprinose ruralnom razvoju i štite životnu sredinu.