15. 11. 2018.Одржана 26. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

 Zasedanje Skupštine VojvodineНови Сад, 15. новембар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је своју 26. по реду седницу. Покрајинске посланице и посланици изјашњавали су се о тринаест тачака усвојеног дневног реда данашње седнице.

Скупштина је донела Одлуку о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине. Наведеном одлуком, поједине одредбе Пословника прецизиране су и допуњене како би се створио нормативни оквир за ефикаснији рад Скупштине. То се првенствено односи на одредбе којима се регулише начин достављања материјала посланицима, те се одређени број измена Пословника првенствено односи на давање предности достави материјала посланицима електронским путем, а имајући у виду и планирано увођење е – парламента, речено је у образложењу Одлуке. Даље, неке од одредби су додатно прецизиране и разрађене како би се отклонили неспоразуми који су се у претходном периоду појављивали у пракси у погледу форме предлога покрајинских скупштинских одлука и амандмана. Једна од новина односи се и на проширење права посланика, припадника националних заједница – националних мањина, да уколико су поднели захтев да им се материјал за седнице Скупштине и одбора доставља на једном од језика у службеној употреби, имају право да изабрани језик користе и у раду скупштинских одбора.  

На данашњој седници донета је Покрајинска скупштинска одлука о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања. Овом покрајинском скупштинском одлуком, установљена је награда АП Војводине „Михајло Пупин“, као највише признање које се додељује појединцу за дугогодишњи рад, лично залагање и изузетне резултате у свим областима стваралаштва, чиме је дат трајан допринос развоју АП Војводине. 

Zasedanje Skupštine VojvodineУстановљена су и покрајинска признања за значајна остварења, и то: у области културе - Признање „Ференц Фехер“, уметности - Признање „Павле Јовановић“, образовања - Признање „Ђорђе Натошевић“, науке - Признање „Милутин Миланковић“, привреде - Признање „Лазар Дунђерски“, спорта - Признање „Момчило Тапавица“, у области људских и мањинских права - Признање „Људевит Мичатек“ и у области равноправности полова - Признање „Милица Томић“.

Покрајинске посланице и посланици су на седници већином гласова, изгласали Покрајинску скупштинску одлуку о Програму развоја туризма у Аутономној покрајини Војводини за период од 2018. до 2022. године, а затим и Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Државног пута IIA реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова ( До границе са административним подручјем града Београда), са детаљном разрадом.

У наставку седнице, донета је Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за културу Војводине. Тим изменама, промењен је назив Завода за културу Војводине, који наставља са радом под именом Културни центар Војводине „Милош Црњански”. Оснивач Културног центра је АП Војводина, а оснивачка права врши Покрајинска влада, наведено је у Покрајинској скупштинској одлуци.

Даље, донета је Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Караш-Нера“, као и Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

На данашњој седници Скупштине АП Војводине, размотрен је Предлог споразума о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Жупаније Арад ( Република Руминија), након чега су донети следећи закључци:

•Закључује се Споразум о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Жупаније Арад ( Република Руминија);

•Овлашћује се Игор Мировић, председник Покрајинске владе, да у име Аутономне покрајине Војводине потпише Споразум о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Жупаније Арад (Република Руминија).

Размотрен је Предлог меморандума о сарадњи између регије Ломбардија (Република Италија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и донети су следећи закључци:

•Закључује се Меморандум о сарадњи између регије Ломбардија (Република Италија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија);

•Овлашћује се Игор Мировић, председник Покрајинске владе, да у име Аутономне покрајине Војводине потпише Меморандум о сарадњи између регије Ломбардија (Република Италија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија).

Размотрен је Предлог заједничке изјаве о намерама о сарадњи између Депртмана Вал Доаз (Република Француска) и Аутономне покрајине Војводне (Република Србија) и донети су следећи закључци:

•Закључује се Заједничка изјава о намерама о сарадњи између Депртмана Вал Доаз (Република Француска) и Аутономне покрајине Војводне (Република Србија);

•Овлашћује се Игор Мировић, председник Покрајинске владе, да у име Аутономне покрајине Војводине потпише Заједничку изјаву о намерама о сарадњи између Депртмана Вал Доаз (Република Француска) и Аутономне покрајине Војводне (Република Србија).

Наведени Споразум, Меморандум и Заједничка изјава о намерама о сарадњи, сачињени су у складу са узајамном заинтересованошћу наведених регија да се створи институционални оквир за сарадњу у областима од заједничког интереса и са циљем да се подстакне регионално повезивање и јачање међурегионалних веза.

Zasedanje Skupštine VojvodineСкупштина АП Војводине је размотрила и усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину у периоду јануар-септембар 2018. године. 

Укупни приходи и примања и пренета неутрошена средства у периоду јануар – септембар 2018. године, остварени су у износу од 54.238.071.293,40 динара, што је 74,06 % у односу на планирани обим буџета на дан 30.09.2018. године који је износио 73.231.320.279,43 динара. Укупни расходи и издаци буџета Аутономне Покрајине Војводине у периоду јануар – септембар 2018. године утврђују се у укупном износу од 44.641.996.796,10 динара или 60,96 % од планираних 73.231.320.279,43 динара. 

Скупштина је размотрила и усвојила Годишњи извештај о пословању ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2017. годину и Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар – 31 децембар 2017. године.