13. 11. 2018.Saopštenje sa sednica skupštinskih odbora

Sednice odbora Skupštine AP VojvodineNovi Sad, 13. novembar - Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 32. sednici, razmatrao je Predlog Zajedničke izjave o namerama o saradnji između Deprtmana Val Doaz (Republika Francuska) i Autonomne pokrajine Vojvodne (Republika Srbija) sa Predlogom zaključaka i Predlog Memoranduma o saradnji između regije Lombardija (Republika Italija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) sa Predlogom zaključaka Pokrajinske vlade. 

Memorandumi su sačinjeni u skladu sa uzajamnom zainteresovanošću navedenih regija da se stvori institucionalni okvir za saradnju u oblastima od zajedničkog interesa i sa ciljem da se podstakne regionalno povezivanje i jačanje međuregionalnih veza. Odbor je na sednici jednoglasno utvrdio tehničke izmene u tekstu nevedenih predloga i predložio Skupštini da na svojoj sednici razmotri predloge sa izmenjenim tekstom i donese zaključke.   

Sednice odbora Skupštine AP Vojvodine

Odbor za za kulturu i javno informisanje Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 7. po redu sednicu. Odbor je razmatrao i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za kulturu Vojvodine. Kako je navedeno u obrazloženju na sednici, predlaže se da Zavod za kulturu Vojvodine promeni naziv i nastavi sa radom kao Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski”. Osnivač Kulturnog centra je AP Vojvodina, a osnivačka prava nad ustanovom vrši Pokrajinska vlada.

Odbor za kulturu i javno informisanje je na današnjoj sednici razmatrao i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o ustanovljavanju nagrade Autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinskih priznanja. Predloženo je da se ustanovi nagrada AP Vojvodine „Mihajlo Pupin“, kao najviše priznanje koje se dodeljuje pojedincu za dugogodišnji rad, lično zalaganje i izuzetne rezultate u svim oblastima stvaralaštva.

Odluku o dodeli Pokrajinske nagrade i pokrajinskih priznanja donosi Komisija za dodelu Pokrajinske nagrade i pokrajinskih priznanja. Pokrajinska nagrada i priznanja dodeljuju se povodom datuma od pokrajinskog značaja, i to: Dana prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji (25. novembar), dana obeležavanja Majske skupštine (15. maj) i Međunarodnog dana ljudskih prava (10. decembar).

Sednice odbora Skupštine AP VojvodineOdbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je na svojoj 21. sednici, razmotrio i prihvatio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o ustanovljavanju nagrade Autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinskih priznanja. 

Odbor je razmotrio Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu u periodu januar-septembar 2018. godine. Ukupni prihodi i primanja i preneta neutrošena sredstva u periodu januar – septembar 2018. godine, ostvareni su u iznosu od 54.238.071.293,40 dinara, što je 74,06 % u odnosu na planirani obim budžeta na dan 30.09.2018. godine koji je iznosio 73.231.320.279,43 dinara. Ukupni rashodi i izdaci budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u periodu januar – septembar 2018. godine utvrđuju se u ukupnom iznosu od 44.641.996.796,10 dinara ili 60,96 % od planiranih 73.231.320.279,43 dinara. Nakon razmatranja, Odbor predlaže Skupštini da razmotri i usvoji navedeni izveštaj.

Odbor je na sednici razmotrio i usvojio i Godišnji izveštaj o poslovanju JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2017. godinu i Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar – 31 decembar 2017. godine.

Sednice odbora Skupštine AP VojvodineOdbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 23. sednicu, na kojoj je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i propisima, razmatrao Amandmane na Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine i Amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o ustanovljavanju nagrade Autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinskih priznanja. Odbor je mišljenja da amandmane ne treba prihvatiti.

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.