14. 09. 2018.Informacija sa održanih sednica skupštinskih odbora

Odbor za zaštitu životne sredineNovi Sad, 14. septembar - Na svojoj 16. sednici, Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine razmotrio je i usvojio: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“, Novi Sad, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2017-2021. godine, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“, Novi Sad za 2017. godinu.

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 31. sednicu. Odbor je razmotrio i jednoglasno usvojio Predlog Memoranduma o namerama o saradnji između Nižegorodske oblasti (Ruska federacija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija), sa Predlogom zaključaka koje je utvrdila Pokrajinska vlada. Predlog Memoranduma sačinjen je u skladu sa uzajamno izraženom voljom obe strane da se saradnja u oblastima od posebnog značaja i zajedničkog interesa formalizuje, konkretizuje, produbi i dalje unapređuje. Odbor predlaže Skupštini AP Vojvodine da razmotri i prihvati Predlog Memoranduma o namerama o saradnji između Nižegorodske oblasti (Ruska federacija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i da donese zaključke koje je predložila Pokrajinska vlada.

Odbor za poljoprivreduNa svojoj 21. sednici, Odbor za poljoprivredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine upoznao se sa Godišnjim izveštajem o poslovanju za 2017. godinu JP “Vojvodinašume“, Petrovaradin. Izveštaj je članicama i članovima Odbora predstavila Marta Takač, direktorka ovog javnog preduzeća. Kako je navedeno u obrazloženju na sednici, u 2017. godini, u zahtevnim tržišnim uslovima, preduzeće je uspelo integralno da gazduje šumama i da upravlja zaštićenim prirodnim dobrima i lovištima u skladu sa priincipima održivog razvoja uz povećanje šumovitosti i unapređenje postojećeg šumskog fonda AP Vojvodine. Odbor je na sednici prihvatio navedeni izveštaj.   

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je, na svojoj  13. po redu sednici, razmatrao i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom antikorupcijskom planu.