14. 09. 2018.Održana sednica Odbora za obrazovanje i nauku

Odbor za obrazovanjeNovi Sad, 13. septembar – Na svojoj 14. sednici, Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine razmatrao je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.U uvodnom obrazloženju predloga, navedeno je da se razlozi za donošenje odluke nalaze u Zakonu o o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kojim je propisano da akt o mreži javnih srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine donosi nadležni organ autonomne pokrajine, uz primenu kriterijuma koje utvrđuje Vlada Republike Srbije, što je i učinjeno. Mrežu javnih srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine čini 129 srednjih škola raspoređenih u sedam okruga.  Polazeći od kriterijuma i organizacionih potreba, navedenim aktom planirano je ukidanje odnosno spajanje po dve škole u opštinama Novi Kneževac i Apatin. U Novom Kneževcu, planirano je spajanje Gimnazije i Srednje stručne škole Dositej Obradović, dok je u Apatinu planirano spajanje Gimnazije Nikola Tesla i Srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole. Nakon razmatranja, Odbor je usvojio predlog i predlaže Skupštini da ga razmotri i da donese pokrajinsku skupštinsku odluku o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine.   

 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.