11. 05. 2018.U Skupštini APV održan okrugli sto na temu upravljanja otpadom

Zelena parlamentarna grupaNovi Sad, 11. maj -  U orgnizaciji Zelene parlamentarne grupe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, danas je u pokrajinskom parlamentu, održan okrugli sto na temu: „Upravljanje otpadom“. Na skupu je predstavljeno aktuelno stanje u oblasti upravljanja otpadom, sa akcentom na ulogu, značaj i aktivnosti republičkih i pokrajinskih resornih organa u vezi sa unapređenjem ove oblasti, koja se smatra jednom od najvažnijih u zaštiti životne sredine, kao i u vezi sa ispunjavanjem obaveza iz pregovaračkog procesa i dostizanja standarda EU.

Otvarajući skup, Branislava Jeftić, predsednica Predsedništva Neformalne zelene parlamentarne grupe Skupštine AP Vojvodine, izrazila je zadovoljstvo i poručila da je jedino zajedničkim radom i naporima, moguće kvalitetno unaprediti oblast zaštite životne sredine i doprineti promeni svesti, popravljanju stanja i ispunjavanju složenih obaveza sadržanih u direktivama Evropske unije.

Zelena parlamentarna grupa„Uzimajući u obzir aktuelno stanje, sve ono što se radi i preuzete obaveze, na današnjem skupu želimo da razmenimo ideje i da potvrdimo naše zajedničke napore na kontinuiranom radu u cilju doprinosa ispunjavanju obaveza i unapređenju zaštite životne sredine, a samim tim i efikasnijeg upravljanja otpadom. U tom smislu, moram da kažem da se Zelena parlamentarna grupa u Skupštini AP Vojvodine snažno zalaže za uvođenje zelenog aspekta u procese donošenja životnih odluka i današnji okrugli sto i naša zajednička diskusija, svakako idu u prilog tome“, kazala je Branislava Jeftić. 

Pored, predsednice Predsedništva, članica i članova Zelene parlamentarne grupe, na okruglom stolu su govorili: mr Goran Čabradi, narodni poslanik i član Zelene parlamentarne grupe u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Radmila Šerović, predstavnica Ministarstva zaštite životne sredine, Svetlana Marušić, predstavnica Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i drugi.  

Nakon konstruktivne diskusije, učesnice i učesnici okruglog stola o upravljanju otpadom, jednoglasno su doneli sledeće zaključke: 

Zelena parlamentarna grupa•Apeluje se na predstavnike lokalnih/pokrajinskih/republičkih vlasti da svojim  angažovanjem utiču na edukaciju i jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta za implementaciju i ostvarivanje zakonskih normi EU iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena;

•Apeluje se na sve donosioce odluka da podrže formiranje regionalnih centara za upravljanje otpadom u okviru kojih će se otpad sakupljen iz više opština tretirati na postrojenjima za separaciju reciklažnog otpada, kompostirati radi ispunjenja ciljeva za smanjenje biorazgradivog otpada i ostatak odlagati na regionalnim deponijama;

•Apeluje se apsolutnu primenu novčanih kazni za nepoštovanje propisa u upravljanju otpadom predviđenih Zakonom o upravljanju otpadom, uz pojačanu inspekcijsku kontrolu i sankcionisanje svih koji ne poštuju Zakon;

•Apeluje se na predstavnike lokalnih/pokrajinskih/republičkih vlasti da svojim  angažovanjem pruže tehničku i finansijsku podrške lokalnim samoupravama za uspostavljanje dobre prakse kako u  upravljanju otpadom tako i u svim oblastima koja štite životnu sredinu;  

•Poseban akcenat treba staviti na implementaciju prakse odvojenog sakupljanja i tretmana opasnog otpada iz domaćinstava i industrije i za razvoj sistema za ispunjavanje stope reciklaže ambalažnog otpada od najmanje 55% i prerade od najmanje 60% ambalažnog otpada do 2025. godine;

Zelena parlamentarna grupa

•Apeluje se na sve donosioce odluka kao i na javnost da svojim aktivnostima utiču na  povećanje reciklaže komunalnog otpada, kao i na unapređenje sistema upravljanja posebnim tokovima otpada (otpadnim gumama, istrošenim baterijama i akumulatorima, otpadnim uljima, otpadnim vozilima, otpadom od električnih i elektronskih proizvoda) radi dostizanja 4 kg po stanovniku odvojeno sakupljenog otpada od električnih i elektronskih proizvoda iz domaćinstva;

•Poseban akcenat treba staviti na kontinuiranu saradnju Neformalne zelene grupe sa ciljanim javnostima u cilju mobilisanje svih društvenih snaga za postizanje sistemskih preduslova za sprovođenje politika iz oblasti zaštite životne sredine.