05. 03. 2018.Saopštenje sa sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i radNovi Sad, 5. mart - Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održao je svoju 9. sednicu. Odbor je na sednici razmatrao i usvojio predloge devet pokrajinskih skupštinskih odluka o uvođenju posebnih programa u oblasti zdravstvene zaštite, kao i jedan predlog pokrajinske skupštinske odluke iz oblasti javnog zdravlja na teritoriji AP Vojvodine, u 2018. godini.

U pitanju su: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu uvođenja transkranijalne magnetne stimulacije – kao savremenog terapijskog i dijagnostičkog metoda – u kliničku praksu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu, zatim, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu,

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine vojvodine za 2018. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređenja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplatacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu telemedicine u lečenju ishemijskog moždanog udara u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste želzde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu, kao i

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu.

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad

Navedene predloge pokrajinskih skupštinskih odluka utvrdila  je i Skupštini dostavila na razmatranje i donošenje Pokrajinska vlada, a za sprovođenje ovih programa u pokrajinskom budžetu je planirano 39 miliona dinara. Kako je rečeno u obrazloženju na sednici, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, utvrđeno je da Pokrajina može doneti posebne programe zdravstvene zaštite za pojedine kategorije stanovništva, odnosno vrste bolesti koje su specifične za autonomnu pokrajinu, a za koje nije donet poseban program zdravstvene zaštite na republičkom nivou. Programe će realizovati Klinički centar Vojvodine, Institut za javno zdravlje Vojvodine u saradnji sa zavodima za javno zdravlje u Vojvodini, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine i Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Odbor je u svom izveštaju sa današnje sednice, Skupštini dostavio mišljenje da razmotri navedene predloge i da donese pokrajinske skupštinske odluke u predloženom tekstu. Na današnjoj sednici, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci, jednoglasno je doneo  Godišnji program rada tog Odbora za 2018. godinu.

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredineNa svojoj 13. sednici, Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, razmotrio je i usvojio predloge tri pokrajinske skupštinske odluke o izradi prostornih planova područja posebne namene, sa elementima detaljne regulacije. U pitanju su: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Postornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog - Beočin sa elementima detaljne regulacije, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica - Jazak - „Letenka“ sa elementima detaljne regulacije, kao i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema.

Kada je reč o izradi Prostornog plana koji se odnosi na izgradnju infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog –Beočin, u obrazloženju je rečeno da je cilj stvaranja planskog osnova za izgradnju novog transportnog gasovoda, rešavanje višegodišnjeg problema u vezi sa magistralnim gasovodom visokog pritiska u ovom delu Srema. Naime, izgradnjom tog gasovoda obezbediće se stabilno snabdevanje gasom potrošača na području Petrovaradina, Sremske Kamenice, Sremskih Karlovaca i naselja u opštini Beočin.

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

Prostorni plan infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica - Jazak – „Letenka“, obuhvatiće više katastarskih opština u opštinama Beočin, Irig i u Gradu Sremska Mitrovica. Njegova izgradnja će doprineti prostornoj i energetskoj integraciji opštine Irig u energetski sistem Republike Srbije, redovnom i bezbednom snabdevanju gasom potrošača, kao i snabdevanju turističkog lokaliteta „Letenka“, čime se u energetskom smislu podiže standard funkcionisanja ovog turističkog lokaliteta. Izradom Prostornog plana područja za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema, u potpunosti će biti obuhvaćene lokalne samouprave Ruma, Pećinci, Sremska Mitrovica, Šid i Irig. Cilj je zaštita sliva reke Save, zaštita izvorišta za vodosnabdevanje, kao i zaštita životne sredine, rečeno je u obrazloženju na sednici. Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine je na današnjoj sednici razmotrio i prihvatio Izveštaj o ostvarivanju Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. i 2016. godinu. Na sednici je donet i Godišnji program rada ovog Odbora za 2018. godinu.

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnjuOdbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 22. sednici, razmotrio je i usvojio Predlog memoranduma o saradnji između Ustečkog regiona (Češka Republika) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) sa predlogom zaključaka, koje je dostavila Pokrajinska vlada. U svom izveštaju sa sednice, Odbor predlaže Skupštini da razmotri Predlog memoranduma i da donese zaključke koje je predložila Pokrajinska vlada, a koji glase:

•Zaključuje se Memorandum o saradnji između Ustečkog regiona (Češka Republika) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija).

•Ovlašćuje se Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, da u ime Autonomne pokrajine Vojvodine potpiše Memorandum o saradnji između Ustečkog regiona (Češka Republika) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija). Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju