05. 03. 2018.Саопштење са седница одбора Скупштине АП Војводине

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i radНови Сад, 5. март - Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржао је своју 9. седницу. Одбор је на седници разматрао и усвојио предлоге девет покрајинских скупштинских одлука о увођењу посебних програма у области здравствене заштите, као и један предлог покрајинске скупштинске одлуке из области јавног здравља на територији АП Војводине, у 2018. години.

У питању су: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму увођења транскранијалне магнетне стимулације – као савременог терапијског и дијагностичког метода – у клиничку праксу у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину, затим, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину,

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине војводине за 2018. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређења лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплатационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму телемедицине у лечењу исхемијског можданог удара у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте желзде у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину, као и

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину.

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad

Наведене предлоге покрајинских скупштинских одлука утврдила  је и Скупштини доставила на разматрање и доношење Покрајинска влада, а за спровођење ових програма у покрајинском буџету је планирано 39 милиона динара. Како је речено у образложењу на седници, Законом о здравственој заштити, утврђено је да Покрајина може донети посебне програме здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за аутономну покрајину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу. Програме ће реализовати Клинички центар Војводине, Институт за јавно здравље Војводине у сарадњи са заводима за јавно здравље у Војводини, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и Институт за кардиоваскуларне болести Војводине. Одбор је у свом извештају са данашње седнице, Скупштини доставио мишљење да размотри наведене предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке у предложеном тексту. На данашњој седници, Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци, једногласно је донео  Годишњи програм рада тог Одбора за 2018. годину.

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredineНа својој 13. седници, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине, размотрио је и усвојио предлоге три покрајинске скупштинске одлуке о изради просторних планова подручја посебне намене, са елементима детаљне регулације. У питању су: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Посторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог - Беочин са елементима детаљне регулације, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак - „Летенка“ са елементима детаљне регулације, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема.

Када је реч о изради Просторног плана који се односи на изградњу инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог –Беочин, у образложењу је речено да је циљ стварања планског основа за изградњу новог транспортног гасовода, решавање вишегодишњег проблема у вези са магистралним гасоводом високог притиска у овом делу Срема. Наиме, изградњом тог гасовода обезбедиће се стабилно снабдевање гасом потрошача на подручју Петроварадина, Сремске Каменице, Сремских Карловаца и насеља у општини Беочин.

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

Просторни план инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак – „Летенка“, обухватиће више катастарских општина у општинама Беочин, Ириг и у Граду Сремска Митровица. Његова изградња ће допринети просторној и енергетској интеграцији општине Ириг у енергетски систем Републике Србије, редовном и безбедном снабдевању гасом потрошача, као и снабдевању туристичког локалитета „Летенка“, чиме се у енергетском смислу подиже стандард функционисања овог туристичког локалитета. Израдом Просторног плана подручја за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема, у потпуности ће бити обухваћене локалне самоуправе Рума, Пећинци, Сремска Митровица, Шид и Ириг. Циљ је заштита слива реке Саве, заштита изворишта за водоснабдевање, као и заштита животне средине, речено је у образложењу на седници. Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине је на данашњој седници размотрио и прихватио Извештај о остваривању Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за 2015. и 2016. годину. На седници је донет и Годишњи програм рада овог Одбора за 2018. годину.

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnjuОдбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 22. седници, размотрио је и усвојио Предлог меморандума о сарадњи између Устечког региона (Чешка Република) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) са предлогом закључака, које је доставила Покрајинска влада. У свом извештају са седнице, Одбор предлаже Скупштини да размотри Предлог меморандума и да донесе закључке које је предложила Покрајинска влада, а који гласе:

•Закључује се Меморандум о сарадњи између Устечког региона (Чешка Република) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија).

•Овлашћује се Игор Мировић, председник Покрајинске владе, да у име Аутономне покрајине Војводине потпише Меморандум о сарадњи између Устечког региона (Чешка Република) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија). Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju