02. 03. 2018.Informacija sa održanih sednica skupštinskih odbora

Odbor za propiseNovi Sad, 2. mart – Uoči 18. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine zakazane za utorak, 6. mart, danas su svoje sednice održala tri skupštinska odbora. Na svojoj 15. po redu sednici, Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, razmotrio je 14. predloga pokrajinskih skupštinskih odluka sa stanovišta njihove usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje. Odbor je na sednici jednoglasno doneo i Godišnji program rada Odbora za 2018. godinu o čemu će obavestiti predsednika pokrajinske Skupštine.

Odbor za propise je mišljenja da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopunama pokrajinske skupštinske odluke o objavljivanju propisa i drugih akata, u saglasnosti sa Statutom i pravnim sistemom o čemu će u svom izveštaju sa sednice obavestiti Skupštinu. Na današnjoj sednici su utvrđene tehničke ispravke Predloga pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog - Beočin sa elementima detaljne regulacije, Predloga pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema, kao i Predloga pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica-Jazak-„Letenka“ sa elementima detaljne regulacije. Nakon utvrđenih tehničkih ispravki, Odbor je dao mišljenje da su navedeni predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u saglasnosti sa Statutom AP Vojvodine i pravnim sistemom.

Odbor za propiseU nastavku sednice, Odbor je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom razmatrao 10 predloga pokrjinskih skupštinskih odluka iz oblasti zdravstva. U pitanju su: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu uvođenja transkranijalne magnetne stimulacije – kao savremenog terapijskog i dijagnostičkog metoda – u kliničku praksu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu, zatim, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine vojvodine za 2018. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređenja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplatacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu telemedicine u lečenju ishemijskog moždanog udara u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste želzde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu, kao i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu. Odbor je mišljenja da je svaki od navedenih predloga u saglasnosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje, o čemu će u svom izveštaju sa sednice obavestiti Skupštinu.

Odbor za budžet i finansije održao je danas svoju 15. sednicu. Odbor je razmotrio i jednoglasno usvojio: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Postornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog - Beočin sa elementima detaljne regulacije, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema, kao i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica-Jazak-„Letenka“ sa elementima detaljne regulacije.

Odbor za budžet i finansijeProstorni plan infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica - Jazak – „Letenka“, obuhvatiće više katastarskih opština u opštinama Beočin, Irig i u Gradu Sremska Mitrovica. Njegova izgradnja će doprineti prostornoj i energetskoj integraciji opštine Irig u energetski sistem Republike Srbije, redovnom i bezbednom snabdevanju gasom potrošača, kao i snabdevanju turističkog lokaliteta „Letenka“, čime se u energetskom smislu podiže standard funkcionisanja ovog turističkog lokaliteta.

Kada je u pitanju Prostorni plan koji se odnosi na izgradnju infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog –Beočin, na sednici je rečeno da će izgradnja ovog gasovoda obezbediti stabilno snabdevanje gasom potrošača na području Petrovaradina, Sremske Kamenice, Sremskih Karlovaca i naselja u opštini Beočin. Predložena je i izrada prostornog plana područja za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema, kojim će u potpunosti biti obuhvaćene lokalne samouprave Ruma, Pećinci, Sremska Mitrovica, Šid i Irig. Cilj je zaštita sliva reke Save, zaštita izvorišta za vodosnabdevanje, kao i zaštita životne sredine, rečeno je u obrazloženju pomenutih predloga izrade prostornih planova na području AP Vojvodine.

Odbor za budžet i finansijeU nastavku sednice, Odbor je razmatrao i jednoglasno usvojio deset predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti unapređenja zdravstvene zaštite na području Pokrajine. Odbor za budžet i finansije je na današnjoj sednici, jednoglasno doneo i svoj Godišnji program rada za 2018. godinu i o tome će obavestiti predsednika pokrajinske Skupštine. 

Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas svoju 12. po redu sednicu. Odbor se na sednici upoznao sa Informacijom o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom, sa osvrtom na inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u predškolskim ustanovama u školskoj 2017/2018. godini u Autonomnoj pokrajini Vojvodini sa zaključcima, Informacijom o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2017/2018.godini sa zaključcima,  zatim sa Informacijom o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2017/2018. godinu sa zaključcima. Odbor je na sednici podržao  zaključke Pokrajinske vlade u vezi sa pomenutim informacijama.

Odbor za obrazovanje i nauku je na sednici utvrdio Predlog odluke o razrešenju, kao i Predlog odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine. Predlozi će biti dostavljeni Skupštini na razmatranje. Na današnjoj sednici, Odbor za obrazovanje i nauku doneo je Program rada tog Odbora za 2018. godinu. Na sednici je donet i Godišnji program rada Odbora za obrazovanje i nauku za 2018. godinu, o čemu će Odbor obavestiti predsednika Skupštine AP Vojvodine.