31. 10. 2017.Sekretar Banjac na konferenciji „Stvaranje digitalnih lokalnih skupština“

Nikola Banjac

Novi Sad, 31. oktobar - Generalni sekretar Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Nikola Banjac obratio se danas učesnicima dvodnevne konferencije pod nazivom: „Stvaranje digitalnih lokalnih skupština“, koja se održava u  Master centru Novosadskog sajma. 

U radu konferencije učestvuje više desetina predstavnika lokalnih parlamenata, koji zajedno sa predstavnicima viših nivoa vlasti, stručnjacima, predstavnicima Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i predstavnicima Stalne konferencije gradova i opština diskutuju o  značaju i izazovima uvođenja digitalizacije i stvaranja takozvanih e-parlamenata.

Sekretar Banjac imao je izlaganje u okviru panel diskusije na temu: „Izazovi postavljanja digitalnog parlamenta - platforma, resursi i pravni okvir“, a učesnicima je predstavio i dosadašnje aktivnosti pokrajinske Skupštine na planu uvođenja digitalizacije i buduće korake koji će se preduzimati u cilju dalje modernizacije, ušteda i povećanja efikasnosti i transparentnosti rada pokrajinskog parlamenta. 

„Parlamenti kao predstavnička tela građana u savremenom demokratskom društvu, u odnosu na sve druge institucije, treba da budu najviše transparentni. Upotreba elektronskih usluga i načina rada je ultimativni način za upravljanje informacijama i obezbeđivanje širokog pristupa njihovom sadržaju, te je s toga koncept elektronskog parlamenta najbolji i najefikasniji alat za ostvarivanje tog cilja“, ocenio je Banjac i dodao da su poslovanje i poslovni tokovi u Skupštini AP Vojvodine delimično automatizovani, te da je velikim delom proces rada baziran na papirima. 

Nikola Banjac „Poslovne aktivnosti koje se odvijaju u Skupštini AP Vojvodine treba posmatrati iz dva ugla: s jedne strane to je poslovanje koje se odnosi na pripremu i obradu sednica Skupštine i njenih radnih tela, a sa druge strane poslovanje koje je se odnosi na organizaciju i na rad Stručne službe. S obzirom da u Skupštini ne postoji elektronsko upravljanje dokumentima, jedan od glavnih ciljeva novog informacionog sistema treba da bude automatizovanje procesa upravljanja dokumentima, i to posebno onim koji su predviđeni da se razmatraju na sednicama Skupštine i njenih radnih tela, a posebno doukmentima koji nastaju u radu Službe Skupštine. Ukoliko bi korisnici ovog sistema imali pristup elektronskoj verziji dokumenta, potreba za štampanjem bi bila svedena na minimum“, rekao je Banjac i naglasio da bi se uspostavljanjem  sveobuhvatnog sistema za upravljanje dokumentima izbegao paralelni rad i značajno poboljšala infrastruktura koja bi omogućila da informacije budu na raspolaganju poslanicima i službenicima, u svako doba i na svakom mestu. 

Banjac je naveo da je u cilju modernizacije, efikasnosti i transparentnosti rada Skupštine, 2010. godine uveden elektronski sistem glasanja, koji se koristi na sednicama Skupštine AP Vojvodine.  Početkom ove godine u Pisarnici je uvedena automatska obrada podataka, te se pored elektronskog zavođenja materijala i predmeta, isti i čuvaju u elektronskom obliku. 

„Važan aspekt automatizovanja parlamentarnog procesa jeste dostupnost predloga akata koji su predviđeni za razmatranje u Skupštini AP Vojvodine, široj javnosti. Trenutno je praksa da se opšta akta koja bliže uređuju rad Skupštine, doneta akta, kao i predlozi akata koji nisu usvojeni, objavljuju na internet prezentaciji“, rekao je Banjac. 

Nikola Banjac Na današnjem panelu posvećenom izazovima postavljanja digitalnog parlamenta govorili su i Milica Marković, predstavnica Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ognjen Bjelić, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, profesor Bogoljub Milosavljević, stručni konsultatnt na Programu Ujedinjenih nacija za razvoj i Marko Tomašević, predstavnik Stalne konferencije gradova i opština. 

 

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.