12. 10. 2017.Одржана 15. седница Скупштине АП Војводине

Sednica Skupštine AP VojvodineНови Сад, 12. октобар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју 15. по реду седницу, којом су председавали Иштван Пастор, председник покрајинске Скупштине и потпредседници. Покрајинске посланице и посланици дискутовали су и изјашањавали су се о дванаест тачака усвојеног дневног реда 15. седнице. 

Скупштина Аутономне покрајине Војводине на седници је размотрила и усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину у периоду јануар-јун 2017. године.

У извештају се наводи да је укупно пројектoван обим буџета за 2017. годину износио на дан 30. јун 2017. године 63,655 милијарди динара.Текући приходи и примања са пренетим средствима из ранијих година  остварени су у износу од 36,528 милијарди динара или 57,38% у односу на план, док су расходи и издаци буџета извршени у укупном износу од 27,189 милијарди динара или 42,71% од планираних.

Како је наведено на седници, у периоду јануар-јун 2017. године остварен је буџетски суфицит у износу од 3,946 милијарди динара, док је одлуком о буџету за 2017. годину планиран буџетски дефицит од 3,836 милијарди динара, што је очекивано с обзиром на то да је у питању прва половина буџетске године када се практично спроводе активности које претходе извршењу буџета (конскурси, јавни позиви и поступци јавних набавки).

Sednica Skupštine AP VojvodineСкупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о додели годишњег признања у области спорта. У претходној покрајинској скупштинској одлуци био је изостављен податак да ли се износ награда које је чланом 4. дефинисан у износу од шест и десет просечних зарада запослених у АП Војводини односи на нето или на бруто обрачунати износ. Изменом навдене покрајинске скупштинске одлуке, поменути недостатак је отклањен тако што је прецизирано да је реч о нето износу зарада без обрачунатог пореза и доприноса. Награде се додељују најуспешнијим спортистима и екипама са територије АП Војводине.

У наставку, донета је Покрајинска скупштинска одлука о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад. 

Изгласана је Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимента дела канала ХС ДТД Врбас - Бездан од ушћа у канал Бечеј - Богојево до хидрочвора Врбас. Разлози за доношење наведеног просторног плана произилазе из потребе да се реализују стратешки приоритети у области унапређења квалитета животне средине, који су уређени Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године и Регионалним просторним планом Аутономне покрајине Војводине, речено је у образложењу на седници.

Sednica Skupštine AP VojvodineНа седници је донета Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома. Како је појашњено на седници, поред усклађивања са Статутом АП Војводине и другим позитивним прописима, изменама су установљене нове одредбе којима је дата могућност уређења унутрашње организације Канцеларије, организовањем издвојених организационих јединица. Циљ формирања регионалних канцеларија у Кикинди, Суботици и Панчеву, градовима где живи највећи број припадника Ромске националне заједнице, јесте успостављање боље комуникација између Канцеларије за инклузију Рома и Покрајинске владе са ромском популацијом, као и ефикаснији приступ услугама, имајући у виду социјално економску ситуацију у којој се велики број припадника Ромске заједнице налази. Једна од новина јесте и то да ће се именовање директора Канцеларије обављати на основу претходно расписаног конкурса.

Скупштина је разматрала Предлог закључака о мерама у области пољопривреде, који је поднела Посланичка група ЛСВ у Скупштини АП Војводине. Након разматрања, Скупштина није донела предложене закључке.

Sednica Skupštine AP VojvodineСкупштина Аутономне покрајине Војводине је на својој 15. седници  размотрила Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине„ Нови Сад за 2016. годину са предлогом закључка. Након разматрања, Скупштина је донела закључак којим се усваја наведени годишњи извештај.

Такође, размотрен је и Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа “Војводинашуме“ Петроварадин за 2016. годину, са предлогом закључка. Након разматрања, Скупштина је донела закључак којим се усваја поменути годишњи извештај.

Покрајинска Скупштина је на данашњој седници изабрала Јаноша Ороса, дипломираног правника из Новог Сада за заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права националних мањина. Након избора, Јанош Орос положио је заклетву пред Скупштином.

За заменика генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине изабран је Борис Бајић, дипломирани правник – мастер из Новог Сада. Избором Бориса Бајића на функцију заменика генералног секретара покрајинске Скупштине, престао је мандат досадашњој заменици Мили Радисављевић, која је поменуту функцију обављала дуги низ година. Председник Скупштине АП Војводине захвалио се Мили Радисављевић на дугогодишњој посвећености и доприносу у раду покрајинске Скупштине.

На крају заседања, Скупштина је донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине и  Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине.