10. 10. 2017.Informacija sa održanih sednica skupštinskih odbora

Odbor za budžet i finansije

Novi Sad, 10. oktobar– Uoči 15. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine zakazane za četvrtak, 12. oktobar, u pokrajinskom parlamentu održane su sednice sedam skupštinskih odbora.

Na svojoj 9. po redu sednici, Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine upoznao se sa Informacijom o upisu studenata na fakultete Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2016/2017. godini, sa posebnim osvrtom na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina, kao i sa Informacijom o upisu studenata u visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u školskoj 2016/2017. godini, sa posebnim osvrtom na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina.

Zakonom o visokom obrazovanju propisano je da se nastava izvodi na srpskom jeziku, a da se može realizovati i na jezicima nacionalnih manjina. Takođe, na nekim fakultetima organizovana je i nastava na engleskom jeziku, za strane studente. U diskusiji na sednici je rečeno da se ostvarivanje prava nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine na maternjem jeziku, na svim nivoima obrazovanja, kao i ranijih godina, nesmetano ostvaruje u skladu sa zakonom. 

Odbor je na sednici utvrdio Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine, kao i Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine i uputio ih Skupštini na dalju proceduru.

Odbor za omladinu i sport Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na svojoj 6. sednici, razmatrao je i prihvatio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli godišnjeg priznanja u oblasti sporta.

Kako je navedeno u obrazloženju, u Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o dodeli godišnjeg priznanja u oblasti sporta izostavljen je podatak da li se iznos nagrada koje je članom 4. definisan u iznosu od šest i deset prosečnih zarada zaposlenih u AP Vojvodini odnosi na neto ili na bruto obračunati iznos. Predloženom izmenom, pomenuti nedostatak se otklanja tako što se precizira da je reč o neto iznosu zarada bez obračunatog poreza i doprinosa. Nagrade se dodeljuju najuspešnijim sportistima i ekipama sa teritorije AP Vojvodine.

U nastavku sednice, Odbor se upoznao sa informacijom o realizaciji rekonstrukcije, uređenja i proširenja postojećih kapaciteta u sportsko rekreativnom kompleksu „Letenka“, smeštenom u središnjem delu Nacionalnog parka Fruška gora. 

Cilj je da Letenka do 2020. godine postane trening centar za pripremu vrhunskih sportista i za edukaciju mladih. Nekadašnja škola u prirodi postaće novo omladinsko naselje sa savremenim paviljonima, hotelom i sportskim terenima. Kako je rečeno na sednici, u toku je faza realizacije rešavanja imovinsko pravnih odnosa, koja se odvija u skladu sa planiranim i bez većih problema.

Odbor za nacionalnu ravnopravnost je na svojoj 7. po redu sednici,  razmatrao i usvojio Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Kancelarije za inkluziju Roma. Pored usklađivanja sa Statutom AP Vojvodine i drugim pozitivnim propisima, izmenama se predlažu i nove odredbe kojima se daje mogućnost uređenja unutrašnje organizacije Kancelarije, organizovanjem izdvojenih organizacionih jedinica i propisuje se imenovanje direktora na osnovu prethodno raspisanog konkursa.

Odbor za nacionalnu ravnopravnost

Cilj formiranja regionalnih kancelarija u Kikindi, Subotici i Pančevu, gradovima na čijim teritorijama i živi najveći broj pripadnika romske nacionalne zajednice, jeste uspostavljanje bolje komunikacija između Kancelarije za inkluziju Roma i Pokrajinske vlade sa romskom populacijom, kao i lakši pristup svim aktivnostima koje pripadnicima romske populacije omogućavaju Kancelarija za inkluziju Roma i Pokrajinska vlada i efikasniji pristup uslugama, imajući u vidu socijalno ekonomsku situaciju u kojoj se veliki broj pripadnika Romske zajednice nalazi.

Odbor se na sednici upoznao i sa Informacijom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika, sa posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2016./2017. godini sa zaključcima Pokrajinske vlade kao i sa Informacijom o srednjem obrazovanju i vaspitanju učenika, sa posebnim osvrtom na školovanje na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2016./2017. godini sa zaključcima Pokrajinske vlade.

Odbor za poljoprivreduNa 15. sednici, Odbor za poljoprivredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je razmotrio i usvojio Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine„ Novi Sad za 2016. godinu sa predlogom zaključaka. Odbor predlaže Skupštini da razmotri Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine„ Novi Sad za 2016. godinu i da donese predložene zaključke.

Takođe, razmotren je i prihvaćen Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća “Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2016. godinu, sa predlogom zaključka. Nakon razmatranja i usvajanja, Odbor predlaže Skupštini da razmotri pomenuti izveštaj i da donese predložene zaključke. Na sednici je razmatran i Predlog zaključka u vezi sa podrškom poljoprivrednicima koji su pretrpeli štete  prouzrokovane elementarnim nepogodama, koji je podnela Poslanička grupa LSV u Skupštini AP Vojvodine.

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 11. sednicu. Odbor je razmatrao i prihvatio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad. 

Odbor za urbanizam i zaštitu životne sredineNa sednici je razmotren i usvojen Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prosornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenta dela kanala Hs Dtd Vrbas-Bezdan od ušća u kanal Bečej - Bogojevo do hidročvora Vrbas. Razlozi za donošenje navedenog prostornog plana proističu najpre iz potrebe realizacije strateških prioriteta u oblasti unapređenja kvaliteta životne sredine koji su uređeni Prostornim planom Republike Srbije od 2010. do 2020. godine i Regionalnim prostornim planom Autonomne pokrajine Vojvodine.

Odbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na svojoj 12. Sednici, razmotrio je i usvojio Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu u periodu januar-jun 2017. godine. Odbor predlaže Skupštini da razmotri i usvoji pomenuti izveštaj.

 

Odbor za budžet i finansijeOdbor je na sednici razmotrio i prihvatio Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad, za 2016. godinu sa predlogom zaključka, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća “Vojvodinašume“ Petrovaradin, za 2016. godinu sa predlogom zaključka.

Na 12. po redu sednici u aktuelnom sazivu, Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine razmotrio je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom  Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli Godišnjeg priznanja u oblasti sporta,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad, zatim, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala DTD Vrbas-Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Kancelarije za inkluziju roma. Odbor je mišljenja da su nadeni predlozi u skladu sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom  zemlje.